Thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp (18/09/2023)
Để chấn chỉnh, xử lý kịp thời những cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp sử dụng sai mục đích, vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý, sử dụng tài sản công. Khắc phục triệt để tình trạng nhà, đất không được theo dõi, quản lý; sử dụng không đúng mục đích, để lãng phí, sai phạm, lấn chiếm, chuyển đổi, sử dụng sai mục đích hoặc để hoang hóa; UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý.

Theo đó, các nội dung cần triển khai thực hiện như: Đối với đơn vị trực thuộc sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố gửi báo cáo kê khai hiện trạng và phương án đề xuất theo mẫu số 01 kèm theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ về cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của đơn vị (sở, ban, ngành của tỉnh và UBND cấp huyện) trước ngày 29/9/2023.

Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh quản lý; các doanh nghiệp nhà nước gửi báo cáo kê khai hiện trạng và phương án đề xuất theo mẫu số 01 kèm theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ về Sở Tài chính trước ngày 31/10/2023.

Các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ hồ sơ của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, rà soát thống nhất phương án đề xuất xử lý, sắp xếp của đơn vị về cơ sở nhà, đất gửi về Sở Tài chính trước ngày 31/10/2023.

Văn phòng Tỉnh ủy tổng hợp báo cáo kê khai, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan Khối Đảng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Tỉnh ủy và phối hợp với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra hiện trạng lập thành Biên bản theo mẫu số 02 kèm theo Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ đối với từng cơ sở nhà, đất gửi về Sở Tài chính trước ngày 20/10/2023.

Các doanh nghiệp nhà nước trực thuộc tỉnh quản lý phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra hiện trạng lập thành Biên bản theo mẫu số 02 kèm theo Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ đối với từng cơ sở nhà, đất gửi về Sở Tài chính trước ngày 31/10/2023.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra hiện trạng lập thành Biên bản theo mẫu số 02 kèm theo Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ đối với từng cơ sở nhà, đất gửi về Sở Tài chính trước ngày 29/12/2023.

Sở Tài chính tổng hợp, xây dựng Phương án tổng thể sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý; tập hợp các đề xuất về hình thức sắp xếp lại, xử lý nhà, đất trình UBND tỉnh xem xét, quyết định trong Quý I năm 2024.

Để triển khai thực hiện tốt các nội dung nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp rà soát hiện trạng sử dụng đất và tổ chức sắp xếp lại, xử lý nhà, đất do các cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý và sử dụng đúng mục đích, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao; đúng ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp và phải đảm bảo việc quản lý, sử dụng nhà, đất có hiệu quả, tiết kiệm, chống lãng phí. Việc tổ chức kiểm tra hiện trạng, lập phương án, phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

Các sở, ban, ngành, doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực thuộc lập báo cáo kê khai, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý. Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra hiện trạng, lập Biên bản đối với từng cơ sở nhà, đất. Tổng hợp báo cáo kê khai và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý.

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra hiện trạng cơ sở nhà, đất; tham mưu UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất đảm bảo theo đúng quy định pháp luật; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan khác có liên quan trong việc triển khai nhiệm vụ được giao đảm bảo đúng nội dung, tiến độ theo kế hoạch này. Căn cứ Phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất được UBND tỉnh phê duyệt, tham mưu hình thức xử lý tài sản theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra hiện trạng cơ sở nhà, đất và phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng phù hợp với việc sắp xếp các cơ sở nhà, đất.

UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng để đảm bảo tiến độ thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đúng quy định của pháp luật, kịp thời đưa nhà, đất vào sử dụng đúng đối tượng, đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm và tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tránh để lãng phí, sai phạm, chuyển đổi, sử dụng sai mục đích hoặc để hoang hóa.

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch này, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời phản ánh về Sở Tài chính để chủ động giải quyết theo thẩm quyền và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: