Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán (07/02/2024)
Để triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 theo kế hoạch đề ra, trước mắt tập trung chuẩn bị tốt nhất các điều kiện phục vụ nhân dân vui Xuân, đón mừng năm mới, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế mới, động lực mới tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra; UBND tỉnh vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trước, trong và sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Phát huy truyền thống đại đoàn kết

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc trong việc chuẩn bị và tổ chức Tết cho Nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết trong không khi vui tươi, đầm ấm. Tập trung rà soát, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, nhất quyết không để hộ dân nào bị đói, rét trong dịp Tết. Tổ chức chu đáo các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa. Thực hiện nghiêm công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo quy định; nghiêm cấm việc biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp với mọi hình thức; cán bộ lãnh đạo các cấp chỉ được dự lễ chùa, lễ hội khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tải sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi...; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng, chống cháy nổ, dịch bệnh. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, tích trữ, đẩy giá hàng hóa tăng cao bất thường để thu lợi bất chỉnh. Bảo đảm phương tiện vận chuyến hàng hóa và phục vụ Nhân dân trong dịp Tết. Phân công lãnh đạo trực cơ quan, đơn vị và thực hiện tốt các chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.  

Sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Sau Tết, các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ, công chức, viên chức triển khai thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết, những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và Nhân dân. Không tổ chức liên hoan, du Xuân làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Thường xuyên tổ chức rà soát, hệ thống tất cả các nhiệm vụ được giao để có sự tập trung điều hành triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả; giải quyết dứt điểm các nội dung, vấn đề còn vướng mắc, phức tạp, tồn tại kéo dài. Có chương trình, kế hoạch cụ thể tập trung đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính ở các cấp và trong từng cơ quan, đơn vị. Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính để phát hiện, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức vi phạm. Tiếp tục rà soát sắp xếp tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; tập trung xây dựng Đề án vị trí việc làm các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo đúng theo quy định và tiến độ thời gian; rà soát xây dựng và chuẩn hóa quy trình nội bộ đối với tất cả các nhiệm vụ, gắn với trách nhiệm từng cá nhân cụ thể; trong từng bước, từng quy trình xác định thời gian hoàn thành cụ thể đối với chuyên viên, lãnh đạo cấp phòng, lãnh đạo cấp sở/UBND huyện,… Khi tiếp nhận văn bản chỉ đạo giao nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đề xuất, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công dân liên quan đến chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn phụ trách, phải chỉ đạo thực hiện ngay không để chậm trễ, sót việc và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Chủ động xây dựng chương trình công tác, kế hoạch năm 2024

Các đơn vị cần chủ động xây dựng chương trình công tác, kế hoạch năm 2024 để triển khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024; hoàn thành trong tháng 02/2024. Phân công nhiệm vụ theo hướng "cá thể hóa trách nhiệm, cụ thể hóa công việc", mỗi công việc được giao cho một đơn vị, một công chức, viên chức làm đầu mối chủ trì theo dõi xử lý và chịu trách nhiệm chính. Các cơ quan, đơn vị khi phối hợp để giải quyết công việc, tránh việc né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ; kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí nguồn lực, cơ hội của nhà nước, xã hội, người dân, doanh nghiệp.

Đồng thời khẩn trương phân bổ chi tiết toàn bộ kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2024 theo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định; triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, 03 Chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực. Thúc đẩy mạnh mẽ và từng bước nhanh chóng mở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, các hoạt động kinh tế - xã hội, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm; đẩy nhanh tiến độ triển khai các đề án, dự án lớn, quan trọng, có tính lan tỏa cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh. Tăng cường xúc tiến, kêu gọi thu hút đầu tư bằng nhiều hình thức linh hoạt, hiệu quả; quan tâm thu hút các nhà đầu tư lớn, các dự án vào các lĩnh vực tiềm năng của tỉnh tạo đòn bẩy để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nhất là triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), bảo đảm đúng lộ trình, tiến độ đề ra. Tập trung xây dựng chính quyền điện tử, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính.

Song song với đó, quan tâm thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, người thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân và chất lượng dịch vụ y tế. Tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, từ những kinh nghiệm đã có, chủ động theo dõi, bám sát tình hình, chuẩn bị các kịch bản, giải pháp để ứng phó hiệu quả với các dịch bệnh ở người, đảm bảo an toàn sức khỏe Nhân dân. Triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh, nhất là tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: