Thực hiện Chương trình quốc gia Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Thực hiện Chương trình quốc gia Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030 (21/05/2024)
Ngày 21/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND thực hiện Chương trình quốc gia Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể gồm: Tổ chức điều tra, đánh giá nghề cá thương phẩm; đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản ven bờ và vùng lộng của tỉnh được thực hiện đầy đủ, liên tục; thông tin, dữ liệu về nguồn lợi thủy sản đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về thủy sản; điều tra nghề nghiệp khai thác thủy sản ven bờ tại các huyện, thị xã, thành phố ven biển. Thành lập và tổ chức hoạt động hiệu quả một số khu bảo tồn biển trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Thủy sản 2017. Thực hiện đồng quản lý các khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tổ chức quản lý vùng cấm khai thác trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Thủy sản 2017. Tổ chức thả giống ra các vùng nước tự nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản; phục hồi và bảo vệ  môi trường sống của các loài thủy sản, đặc biệt là các bãi sinh sản, nơi tập trung các loài thủy sản còn non, nơi cư trú của các loài thủy sản; tối thiểu 10% số lượng loài thủy sản trong danh mục loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm được phục hồi, tái tạo. Phục hồi một số hệ sinh thái điển hình như: Cỏ biển, rạn san hô, rừng ngập mặn tại vịnh Xuân Đài; đầm Cù Mông, đầm Ô Loan, các đảo; đồng thời thả rạn nhân tạo, tạo sinh cảnh, nơi cư trú, sinh sản và sinh trưởng của các loài thủy sản ở một số khu vực có điều kiện thuận lợi.

Để thực hiện đạt kết quả các mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị chuyên môn tiến hành điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản; bảo tồn biển; bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tái tạo, phát triển nguồn lợi thủy sản và phục hồi môi trường sống của loài thủy sản; thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng, các tổ chức, cá nhân trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản; ngăn chặn sự suy giảm nguồn lợi thủy sản.

Đồng thời, các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác vận động, tuyên truyền sâu rộng, từng bước nâng cao nhận thức cho cộng đồng ngư dân để người dân chủ động, tự giác tham gia công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Nâng cao năng lực quản lý và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản. Triển khai thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế:

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan hướng dẫn các địa phương xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản cụ thể hàng năm tại địa phương, phù hợp với nội dung, nhiệm vụ, giải pháp của kế hoạch. Xây dựng, tổ chức thực hiện và hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện các đề án, dự án ưu tiên về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản theo quy định của pháp luật. Tổ chức hướng dẫn, giám sát, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện hàng năm và 5 năm; kịp thời đ xuất, kiến nghị những vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền, điều chỉnh bổ sung các đề án, dự án ưu tiên phù hợp với thực tiễn.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: