Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19 (26/03/2020)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, với mục đích nhằm tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 11 của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị triển khai đảm bảo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 đã đề ra; chủ động ổn định kinh tế - xã hội của tỉnh trước những ảnh hưởng, tác động của dịch Covid-19.

Theo đó, nhiệm vụ, giải pháp được UBND tỉnh đề ra tại kế hoạch như: Tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi về tiếp cận vốn, tín dụng, tài chính, thuế; tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu; phục hồi và phát triển ngành du lịch; đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư và cải thiện môi trường kinh doanh; xử lý các vướng mắc về lao động; đẩy mạnh thông tin truyền thông và tăng cường kiểm soát dịch bệnh.

Để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng kế hoach cụ thể để triển khai thực hiện, thời gian hoàn thành trong tháng 3/2020.

Sở kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối tiếp nhận thông tin từ các đơn vị, địa phương, để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh tại Hội nghị thường kỳ hàng tháng và kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề phát sinh.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội doanh nghiệp tỉnh có biện pháp động viên mọi thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân hăng hái khắc phục khó khăn, thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: