Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 (18/01/2023)
UBND tỉnh vừa có Văn bản yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt đầy đủ, sâu sắc và quyết liệt triển khai hiệu quả các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương, đặc biệt là các quan điểm, định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời bổ sung vào các chương trình, kế hoạch hành động với những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Cùng với đó, tập trung quán triệt và tổ chức triển khai nghiêm túc, kịp thời, quyết liệt kết luận, Nghị quyết của Trung ương, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh và Chương trình hành động của UBND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 theo phương châm: “Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, kỷ luật, kỷ cương hành chính; chủ động, tích cực giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền; phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của năm 2023.

UBND tỉnh lưu ý, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch của từng ngành, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023 ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động. Tiếp tục rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp cũng như các cơ quan nhà nước trong giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp để tạo đột phá trong cải cách hành chính; tập trung thực hiện có hiệu quả Đề án đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022 - 2025, nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tổ chức triển khai có hiệu quả việc thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài. Tăng cường công tác thanh tra quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: