Tập trung chỉ đạo xây dựng huyện Tuy An đạt chuẩn nông thôn mới
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tập trung chỉ đạo xây dựng huyện Tuy An đạt chuẩn nông thôn mới (24/05/2023)
UBND tỉnh vừa có Văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và UBND huyện Tuy An phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, nhằm đảm bảo tiến độ và mục tiêu đến năm 2025, tỉnh Phú Yên phấn đấu có 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) theo kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục quan tâm, hướng dẫn phối hợp kiểm tra, nhắc nhở, đôn đốc huyện Tuy An khẩn trương khắc phục các tồn tại, bất cập; duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí tại các xã đã hoàn thành xây dựng nông thôn mới; hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và các tiêu chí huyện nông thôn mới theo lĩnh vực quản lý ngành; kịp thời báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo nhằm triển khai xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt hiệu quả.

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Tuy An xây dựng Đề án phấn đấu huyện nông thôn mới theo chỉ đạo của UBND tỉnh, trong đó cần xác định nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn bảo đảm hoàn thành từng chỉ tiêu, tiêu chí huyện NTM theo quy định bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025.

Đồng thời, bổ sung, hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới chưa đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 tại 14 xã đã công nhận nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các chỉ tiêu xã NTM nâng cao tại 02 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (An Chấn và An Ninh Tây). Hoàn thành từng chỉ tiêu, tiêu chí huyện NTM theo quy định bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025. Đồng thời thực hiện đạt chuẩn các tiêu chí đô thị văn minh trên địa bàn thị trấn Chí Thạnh.

Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực, xây dựng các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu nông thôn mới; quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn, triển khai nhiều chương trình, đề án, dự án phát triển sản xuất, đẩy mạnh phát triển kinh tế trên tất cả lĩnh vực. Tập trung thực hiện chương trình OCOP ở các xã, phấn đấu mỗi xã có 01 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP; tận dụng lợi thế vùng miền, phát triển du lịch, dịch vụ thương mại và các mô hình phát triển sản xuất tại địa phương. Xây dựng cảnh quan môi trường, các tuyến đường hoa, cây xanh, đặc biệt là các tuyến đường đến các địa điểm tham quan, du lịch nhằm tạo điểm nhấn về huyện nông thôn mới.

UBND tỉnh lưu ý, trên cơ sở nguồn vốn tỉnh, Trung ương phân bổ thực hiện Chương trình, UBND huyện Tuy An chủ động phân bổ chi tiết từng danh mục dự án cụ thể theo mục tiêu phấn đấu của địa phương và đảm bảo quy định hiện hành. Trong đó, ưu tiên việc bố trí vốn thực hiện các công trình, dự án để hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới.

Theo báo cáo đánh giá của Sở Nông nghiệp và PTNT, hiện nay trên địa bàn huyện Tuy An có 14/14 xã được công nhận đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, khi rà soát, đánh giá lại theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025, địa phương còn nhiều chỉ tiêu, tiêu chí chưa đạt chuẩn, tập trung vào các tiêu chí cần nhiều nguồn lực để thực hiện như: trường học, cơ sở vật chất văn hóa, thông tin và truyền thông; các tiêu chí liên quan đến đời sống sản xuất của người dân như: thu nhập, hộ nghèo, môi trường, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn. Đối với việc xây dựng huyện nông thôn mới, Tuy An mới chỉ đạt 03/09 tiêu chí, tỷ lệ đạt các tiêu chí còn thấp so với quy định.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: