Tăng cường thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tăng cường thông tin, tuyên truyền công tác cải cách hành chính (24/04/2024)
Nâng cao nhận thức, sự đồng thuận của người dân, tổ chức, xã hội về việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) và giám sát quá trình thực hiện CCHC của các cơ quan, đơn vị.

Đó là một trong những mục đích tại Kế hoạch số 88/KH-UBND về tăng cường thông tin, tuyên truyền công tác CCHC nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2024 vừa được UBND tỉnh ban hành.

Mục đích Kế hoạch này cũng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC của cán bộ quản lý các cấp, cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền CCHC. Đồng thời, tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính với các cơ quan truyền thông, báo chí, đảm bảo thông tin đầy đủ, chính xác tình hình triển khai và kết quả thực hiện CCHC.

Nội dung tuyên truyền bao gồm: Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về CCHC; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đoàn thể, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị sự nghiệp công lập đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ CCHC. Các mục tiêu và giải pháp của tỉnh về nâng cao hiệu quả công tác CCHC và kết quả đạt được của tỉnh đối với các Chỉ số có liên quan đến công tác CCHC.

Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng về tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tuyên truyền tình hình triển khai, tiến độ, kết quả thực hiện Quyết định số 1621/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của tỉnh Phú Yên; Kế hoạch số 201/KH-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 10/9/2021 của Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Ngoài ra, tuyên truyền về tình hình triển khai, kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh; các gương điển hình tốt, cách làm hay trong CCHC tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; phản ánh những vấn đề khác liên quan đến tổ chức triển khai các lĩnh vực CCHC tại các cơ quan, đơn vị.

Hình thức tuyên truyền thông qua các loại hình báo chí và huy động, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng; thông qua hình thức tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về CCHC cho đội ngũ CBCCVC; thông qua việc tổ chức các cuộc thi tìm hiểu tuyên truyền về CCHC; các cuộc thi viết trên báo chí, các hội thi, hội diễn cho tuyên truyền viên, báo cáo viên cấp cơ sở về CCHC; lồng ghép nội dung CCHC trong các hội nghị tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật… Đưa nội dung thông tin về tình hình triển khai, kết quả CCHC của tỉnh vào Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ. Tuyên truyền trực tiếp thông qua các buổi hội nghị, toạ đàm, đối thoại giữa chính quyền các cấp và người dân…

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thông tin, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời về tình hình, kết quả thực hiện CCHC trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; đảm bảo đăng tải tối thiểu 02 tin/bài/tháng. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tuyên truyền CCHC; có ít nhất 02tin/bài/tháng về CCHC để phát trên hệ thống truyền thanh, tuyên truyền đến người dân trên địa bàn.

Cùng với đó, gắn công tác thông tin, tuyên truyền về CCHC với công tác thi đua, khen thưởng trong hoạt động của cơ quan, đơn vị để đảm bảo công tác tuyên tuyền CCHC được triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng thực chất. Tăng cường tập huấn nâng cao kỹ năng tiếp xúc, giải trình với người dân của đội ngũ CBCCVC. Tiếp tục cải thiện văn hóa công vụ gắn với nền hành chính phục vụ, tuyên truyền hình ảnh, những hoạt động kết quả tích cực của cơ quan, đơn vị, tạo thiện cảm cho người dân.

 

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: