Tăng cường lãnh đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tăng cường lãnh đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản (21/11/2022)
Để nâng cao nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, tổ chức, cá nhân về vai trò, tầm quan trọng của công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên khoáng sản, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 29/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Kế hoạch tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như: Tiếp tục triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản; kịp thời ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật về khoáng sản và các quy định pháp luật liên quan; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng công tác quy hoạch, tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy hoạch về tài nguyên khoáng sản; nâng cao chất lượng công tác thẩm định các hồ sơ, đảm bảo việc tham mưu cấp phép đúng quy định của pháp luật và chủ trương của tỉnh; nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của các hoạt động khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về khoáng sản; ngăn chặn tình trạng khai thác, tàng trữ, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành của các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý, khai thác, sử dụng khoáng sản theo quy định. Tập trung củng cố, kiện toàn, nâng cao trách nhiệm, đạo đức công vụ của đội ngũ công chức làm công tác tham mưu quản lý nhà nước lĩnh vực khoáng sản. Phát huy vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại địa phương. Chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan thường xuyên rà soát, tham mưu tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, nhất là trong việc thực hiện trình tự thủ tục thăm dò, cấp giấy phép khai thác khoáng sản và hoạt động quản lý sau cấp phép. Chủ động có văn bản xin ý kiến của các bộ ngành Trung ương hướng dẫn, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và bất cập của quy định pháp luật phát sinh trong quản lý hoạt động khoáng sản.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm tra đột xuất đối với các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về khoáng sản theo quy định. Tăng cường công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quản lý, bảo vệ khoáng sản, nhất là khoáng sản chưa khai thác; tham mưu đề xuất xử lý trách nhiệm, công khai xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có hành vi bao che, tiếp tay để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý, qua đó nâng cao nhận thức, khuyến khích Nhân dân trong công tác đấu tranh, tố giác tội phạm đối với các cơ quan hành chính các địa phương.

Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản và lựa chọn đơn vị ở khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản theo đúng quy định pháp luật để cấp phép hoạt động khoáng sản, nhằm cung cấp nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: