Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng nông thôn mới (08/11/2022)
UBND tỉnh vừa có Văn bản chỉ đạo các Sở ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu, công tác chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình phải thực hiện đồng bộ, toàn diện đối với tất cả các xã trên địa bàn tỉnh. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân để khơi dậy tiềm năng, lợi thế của địa phương trong phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Phát động, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua Phú Yên chung sức xây dựng NTM.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với Mặt trận và đoàn thể tỉnh, các tổ chức, cá nhân... đẩy mạnh xã hội hóa trong công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, xóa nhà ở tạm hộ nghèo và các chương trình đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Phối hợp, triển khai thực hiện có hiệu quả 06 Chương trình chuyên đề trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đời sống của người dân nông thôn và giải quyết các vấn đề bức xúc, tồn tại trong xây dựng NTM.

Đẩy mạnh triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng gắn với xây dựng nông thôn mới. Hoàn thiện và nâng cao chất lượng hệ thống hạ tầng cơ bản ở nông thôn. Nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao để đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao nông thôn. Tăng cường bảo vệ môi trường nông thôn, cải tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp.

Cùng với đó, tập trung huy động tối đa các nguồn lực và thực hiện lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; xây dựng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư nhằm thu hút nhà đầu tư lớn đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông lâm sản, du lịch, dịch vụ ở khu vực nông thôn và cung ứng các dịch vụ số, hạ tầng số ở địa phương để phục vụ cho hoạt động chuyển đổi số. Thường xuyên tăng cường đôn đốc, kiểm tra tình hình thực hiện Chương trình; có biện pháp phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình thực hiện Chương trình.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: