Tăng cường công tác bảo vệ môi trường
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tăng cường công tác bảo vệ môi trường (01/08/2022)
UBND tỉnh vừa chỉ đạo các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 78/KH-UBND ngày 04/4/2022 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Yên trở thành điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường; mục tiêu hướng tới chủ động tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 78/KH-UBND gắn với việc lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội của cơ quan và địa phương; coi đây là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài của các cấp, các ngành và toàn xã hội; kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định các hành vi sử dụng lãng phí tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm hỗ trợ, khuyến khích các đơn vị kinh doanh du lịch phát triển các mô hình sản phẩm du lịch xanh, phân loại, giảm thiểu rác (bao gồm rác thải nhựa). Đến năm 2025, phấn đấu 100% các khu di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh phục vụ cho hoạt động du lịch thực hiện phân loại, giảm thiểu rác.

Sở Giáo dục và Đào tạo nhân rộng mô hình phân loại, giảm thiểu rác thải đang thực hiện có hiệu quả tại một số trường; đảm bảo 100% các trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện mô hình “Trường học không rác thải vào năm 2025.

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; chủ động và tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành trong quá trình thực hiện các hoạt động tại địa phương. Chú trọng quan tâm đến nhiệm vụ quản lý chất thải rắn sinh hoạt, phấn đấu đến năm 2023 hình thành được mô hình điểm về phân loại rác; đến năm 2025 đảm bảo 20% rác thải sinh hoạt ở khu vực đô thị được phân loại tại nguồn.

Mỹ Luận

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: