Tăng cường thực thi hiệu quả các hình thức trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tăng cường thực thi hiệu quả các hình thức trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (25/05/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch tăng cường thực thi hiệu quả Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn (Công ước CAT).

Việc triển khai thực hiện kế hoạch nhằm phổ biến, quán triệt thực hiện có hiệu quả các quy định của Hiến pháp năm 2013, quy định pháp luật có liên quan và các nội dung của Kế hoạch quốc gia về triển khai thực thi hiệu quả Công ước CAT. Qua đó, nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung Công ước CAT và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra trấn; góp phần nâng cao sự thụ hưởng của người dân đối với các quyền về sức khoẻ, thân thể, đặc biệt là không bị tra tấn hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục, phù hợp với Hiến pháp, pháp luật và điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao hiệu quả thực thi các quy định pháp luật về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn. Tiếp tục tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, đào tạo về Công ước CAT và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, về nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong thực thi Công ước CAT và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn. Các cơ quan, đơn vị cần xác định rõ nội dung công việc, trách nhiệm và phân công nhiệm vụ và lộ trình thực hiện cụ thể của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo kịp thời, thống nhất, đồng bộ và hiệu quả. Đồng thời đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, các địa phương; kịp thời đôn đốc, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện kế hoạch.

Công an tỉnh có nhiệm vụ tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức, chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch này; định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả, tham mưuUBND tỉnh báo cáo Bộ Công an theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông chú trọng tuyên truyền Công ước CAT, pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; truyền thông đối ngoại về nỗ lực, thành tựu của Việt Nam trong thực thi Công ước CAT trên các phương tiện báo chí, truyền thông và trên không gian mạng; hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Phú Yên, Báo Phú Yên, Đài truyền thanh huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở bố trí thời lượng phù hợp để tuyên truyền, phổ biến nội dung liên quan đến việc thực hiện Công ước CAT.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tích cực tham gia thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến Công ước CAT và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; thực hiện các hoạt động phù hợp theo chức năng, nhiệm vụ.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: