Quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ (14/05/2024)
UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 18/2024/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên.

Theo Quy định, Sở Ngoại vụ tỉnh Phú Yên là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh; các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật. Sở Ngoại vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý của UBND tỉnh về tổ chức, biên chế và hoạt động; đồng thời, chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao.

Sở Ngoại vụ có nhiệm vụ trình UBND tỉnh: Dự thảo quyết định của UBND tỉnh liên quan đến công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh thuộc phạm vi quản lý của Sở Ngoại vụ và các văn bản khác theo phân công của UBND tỉnh; Dự thảo kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; các chương trình, đề án, dự án về công tác đối ngoại; biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về công tác đối ngoại thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND, UBND tỉnh; Dự thảo quyết định việc phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ quản lý nhà nước về lĩnh vực đối ngoại cho Sở Ngoại vụ, UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật; Dự thảo quyết định quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ; Dự thảo quyết định thực hiện xã hội hóa các hoạt động cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực đối ngoại thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh và theo phân cấp của cơ quan nhà nước cấp trên.               

Trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án về công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp thẩm quyền phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Sở.

Về công tác hợp tác và hội nhập quốc tế, Sở Ngoại vụ tham mưu UBND tỉnh công tác hợp tác, hội nhập quốc tế của địa phương phù hợp với chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình hợp tác và hội nhập quốc tế của địa phương, các đề án thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác của địa phương với các đối tác nước ngoài, báo cáo Bộ Ngoại giao theo quy định. Là đầu mối của UBND tỉnh trong trao đổi, hợp tác với Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan đại diện lãnh sự, cơ quan lãnh sự danh dự nước ngoài, các cơ quan đại diện các tổ chức quốc tế liên chính phủ, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các chủ thể có yếu tố nước ngoài khác tại Việt Nam.

Về công tác ngoại giao kinh tế, Sở có nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh công tác ngoại giao kinh tế, xây dựng và triển khai các chiến lược, đề án, kế hoạch, chương trình hoạt động đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Làm đầu mối của UBND tỉnh trong trao đổi, hợp tác với Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam trong việc quảng bá, giới thiệu tiềm năng, thế mạnh của địa phương; hỗ trợ triển khai các nhiệm vụ về xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các tổ chức kinh tế của tỉnh ở nước ngoài.

Về công tác ngoại giao văn hóa, Sở tham mưu UBND tỉnh công tác ngoại giao văn hóa, xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược ngoại giao văn hóa trong từng thời kỳ. Làm đầu mối của UBND tỉnh trong trao đổi, hợp tác với Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và các chủ thể có yếu tố nước ngoài khác trong việc triển khai các hoạt động ngoại giao văn hóa trên địa bàn tỉnh và giới thiệu, quảng bá hình ảnh, con người, văn hóa của tỉnh ở nước ngoài. Phối hợp tham mưu UBND tỉnh về công tác xây dựng, đệ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận các loại hình danh hiệu văn hóa thế giới cũng như việc bảo tồn và phát huy giá trị của các loại hình danh hiệu này.

Ngoài ra, Sở Ngoại vụ thực hiện các nhiệm vụ liên quan về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; lãnh sự và bảo hộ công dân; biên giới lãnh thổ quốc gia; lễ tân đối ngoại; thông tin đối ngoại; công tác tổ chức và quản lý đoàn ra, đoàn vào; tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế; ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế

Về cơ cấu tổ chức, Sở Ngoại vụ có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc. Cơ quan chuyên môn gồm Văn phòng Sở và Phòng Lãnh sự và Hợp tác quốc tế.

 

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: