Quy chế phối hợp xây dựng, chia sẻ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Quy chế phối hợp xây dựng, chia sẻ thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản (02/06/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối tượng áp dụng Quy chế này bao gồm các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Cục Thống kê tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; chủ đầu tư các dự án bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến việc chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Về nội dung phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản được quy định như sau: Sở Xây dựng chủ trì thu thập thông tin, dữ liệu ban đầu; duy trì hệ thống thông tin, định kỳ tiếp nhận thông tin, dữ liệu do các cơ quan, tổ chức có liên quan cung cấp để tích hợp vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản. Trường hợp thông tin, dữ liệu do các cơ quan, tổ chức cung cấp chưa đầy đủ, không thống nhất, Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức làm rõ, thống nhất về thông tin, dữ liệu để tổng hợp đưa vào cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản của tỉnh.

Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bổ sung, điều chỉnh thông tin, dữ liệu và gửi lại Sở Xây dựng trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu bổ sung, điều chỉnh của Sở Xây dựng.

Các cơ quan, tổ chức có liên quan đến nhà ở, thị trường bất động sản, dự án bất động sản theo quy định có trách nhiệm cung cấp thông tin, dữ liệu theo định kỳ; theo yêu cầu đột xuất của Bộ Xây dựng, UBND tỉnh và đề nghị của Sở Xây dựng.

Đối với nội dung phối hợp chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu: Các cơ quan, tổ chức căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ thực hiện việc cung cấp các thông tin, dữ liệu theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 44/2022/NĐ-CP.

Trường hợp phát hiện các sai sót, không phù hợp về thông tin, dữ liệu được cung cấp, đơn vị được giao chia sẻ cung cấp thông tin, dữ liệu có trách nhiệm làm rõ, giải trình và chỉnh sửa, cung cấp cho cơ quan, đơn vị được giao xử lý thông tin, dữ liệu.

Việc chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu được thực hiện theo cả hai hình thức là gửi thông tin, dữ liệu bằng file mềm điện tử trực tiếp qua mạng thông tin điện tử đến địa chỉ Email do Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên cung cấp hoặc gửi thông tin, dữ liệu bằng văn bản xác nhận của người có thẩm quyền của cơ quan, tổ chức (đóng dấu đỏ hoặc sử dụng chữ ký số kèm theo file dữ liệu) về Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên.

Nơi nhận thông tin, dữ liệu: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên: Số 02A Lý Tự Trọng, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên; Email: soxd@phuyen.gov.vn.

Việc xử lý vi phạm cũng được nêu rõ tại Quy chế này. Theo đó, các cơ quan, tổ chức nếu không cung cấp thông tin dữ liệu hoặc cung cấp không đúng thời hạn, nội dung không chính xác, đầy đủ mà không thuộc trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan theo quy định của pháp luật thì bị xử lý với các trường hợp cụ thể sau:

Trường hợp cơ quan, tổ chức vi phạm lần đầu, Sở Xây dựng có trách nhiệm gửi văn bản nhắc nhở đến cơ quan, tổ chức vi phạm, đồng thời công khai thông tin của cơ quan, tổ chức vi phạm trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên tại địa chỉ: https://soxaydung.phuyen.gov.vn/.

Đối với cơ quan, tổ chức vi phạm lần thứ hai, Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp báo cáo, tham mưu UBND tỉnh gửi văn bản thông báo chính thức đến cơ quan, tổ chức vi phạm, đồng thời công khai thông tin của cơ quan, tổ chức vi phạm trên trang thông tin điện tử của UBND tỉnh Phú Yên tại địa chỉ: https://www.phuyen.gov.vn/.

Trường hợp cơ quan, tổ chức vi phạm từ lần thứ ba trở lên: Đối với các chủ đầu tư dự án bất động sản, các sàn giao dịch bất động sản, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà các cơ quan, tổ chức bị xử lý vi phạm theo quy định tại Điều 60 Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ về Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng.

Đối với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và công chức, viên chức trực tiếp thực hiện báo cáo, cung cấp thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định của Luật Cán bộ, công chức năm 2008, Luật Viên chức năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: