Phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn năm 2022
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn năm 2022 (24/06/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Theo dự kiến có 24.300ha gieo trồng lúa vụ Hè Thu, 4.000ha gieo trồng lúa vụ Mùa, chuyển 436ha đất trồng lúa sang cây trồng cạn khác; có khoảng 9.500 hộ dân thiếu nước sinh hoạt.

Nhằm chủ động triển khai kịp thời, hiệu quả các giải pháp phòng, chống nắng nóng, khô hạn và xâm nhập mặn diễn ra trong năm 2022; UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương tập trung thực hiện các biện pháp cụ thể sau:

Phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn các biện pháp phi công trình

Đối với sản xuất: UBND các cấp chủ động xây dựng phương án chống hạn hán, xâm nhập mặn chi tiết, cụ thể trên từng vùng, khu vực địa bàn; củng cố kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống hạn năm 2022 để theo dõi, chỉ đạo thực hiện kịp thời các biện pháp chống hạn có hiệu quả. Tăng cường theo dõi diễn biến thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng và dự báo của cơ quan Khí tượng Thuỷ văn để kịp thời triển khai các giải pháp chống hạn hán, chống nhiễm mặn thích hợp.

Các đơn vị quản lý công trình thủy lợi tính toán, cân đối lượng nước hiện có của công trình để bố trí diện tích sản xuất cho phù hợp, cắt giảm diện tích sản xuất ở những nơi có nguồn nước tưới được dự báo sẽ bị cạn kiệt sớm. Những nơi quá khó khăn nguồn nước, các địa phương quán triệt, hướng dẫn nhân dân phải chuyển đổi cơ cấu cây trồng khác. Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân canh tác lúa thực hiện chế độ tưới nước tiết kiệm. Vận động nhân dân tham gia nạo vét kênh mương nội đồng, đắp bờ vùng bờ thửa; tận dụng tối đa lượng nước tiêu từ các công trình thủy lợi và nguồn nước của ao hồ, sông suối để chống hạn. Củng cố, kiện toàn các tổ thủy nông cơ sở, tăng cường công tác quản lý, điều hành, phân phối nước thông qua hoạt động của các tổ chức thủy nông cơ sở và các tổ chức sử dụng nước ở địa phương. Đối với những trạm bơm có nguồn nước dễ bị nhiễm mặn, quan trắc thường xuyên độ mặn để vận hành bơm tưới hiệu quả. Phối hợp với các Nhà máy thủy điện trên thượng nguồn thực hiện quy chế xả nước phát điện hợp lý, phục vụ cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân ở vùng hạ du.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về diễn biến tình hình hạn hán và các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, để nhân dân tích cực tham gia vào công tác bảo vệ nguồn nước, bảo vệ công trình cấp nước, sử dụng nước tiết kiệm, bảo vệ môi trường…

Đối với nước sinh hoạt: Các tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa phương các cấp tăng cường tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ nguồn nước, bảo vệ công trình cấp nước, sử duṇg nước tiết kiêṃ hợp lý; chia sẻ nguồn nước sinh hoaṭ trong điều kiêṇ haṇ hán xảy ra. UBND các cấp phân công nhiệm vụ các bộ phận chuyên môn tổ chức kiểm tra, theo dõi tình hình nguồn nước hạ thấp, dự báo thời gian xảy ra thiếu nước sinh hoạt; đề xuất các giải pháp cấp bách và báo cáo để UBND chỉ đạo tổ chức thực hiện kịp thời; chỉ đạo các đơn vị thường xuyên thống kê nguồn nước bị khô cạn, số hộ thiếu nước sinh hoạt để báo hàng tuần về Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND tỉnh chỉ đạo các nhà máy thủy điện điều tiết nguồn nước hợp lý để hạ du không bị thiếu nước.Vận động người dân tăng cường sử dụng trang thiết bị tích trữ nước hộ gia đình; hỗ trợ các gia đình chính sách, người già neo đơn, hộ nghèo dụng cụ chứa nước hộ gia đình ở những khu vực xảy ra hạn hán, thiếu nước sinh hoạt. Có giải pháp vận chuyển nước đến cấp nước thường xuyên cho người dân và có thu tiền sử dụng nước cho đến khi đầu tư được công trình cấp nước phù hợp với điều kiện của mỗi địa phương.

Phòng chống hạn hán và xâm nhập mặn các biện pháp công trình

Đối với sản xuất: Tổ chức tu bổ, nạo vét kênh mương, cống lấy nước, bể hút, luồng lạch, sửa chữa công trình, đảm bảo thông suốt nguồn nước trên toàn hệ thống. Tăng cường khả năng lượng nước dự trữ từ các ao, hồ, kênh tiêu, sông suối... có kế hoạch bổ sung các trạm bơm dã chiến (bơm điện, bơm dầu..), kiểm tra các phương tiện, nhiên liệu sẵn sàng để có thể huy động chống hạn bơm tưới đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa các bờ bao, cống ngăn mặn….củng cố các đập tạm, đập bổi, hạn chế thất thoát nước…

Đối với nước sinh hoạt: UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương ưu tiên lồng ghép nguồn vốn từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng công trình cấp nước có quy mô liên xã, liên huyện đảm bảo cấp nước bền vững; báo cáo HĐND tỉnh bố trí kinh phí để đầu tư các công trình cấp nước ở những khu vực khó khăn về nguồn nước, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đưa danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025 một số công trình trình cấp nước nông thôn ở những khu vực không thể kêu gọi đầu tư. Vận dụng cơ chế chính sách của Trung ương để thúc đẩy công tác xã hội hóa trong lĩnh vực nước sạch nông thôn theo Đề án kêu gọi đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Yên; có chính sách kêu gọi người dân đóng góp kinh phí để đầu tư công trình cấp nước. Kiến nghị Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển có chính sách cho nhà đầu tư vay nguồn vốn ưu đãi để đầu tư công trình nước sạch cho người dân nông thôn. Tăng cường phát triển nguồn nước bằng phương án hỗ trợ xây dựng các hồ chứa nước quy mô nhỏ.

Phương án chống hạn, xâm nhập mặn đối với sản xuất

Đối với Hệ thống Kênh Nam - Hệ thống thủy nông Đồng Cam: Vận hành trạm bơm chống hạn Đồng Bò (05 máy bơm công suất 33KWlưu lượng 980m3/h/máy), bơm trực tiếp từ sông Đồng Bò bổ sung nước vào kênh chính Nam để chống hạn các xã cuối kênh như: Hòa Thành, Hòa Bình 1, phường Phú Lâm, Hòa Tân Đông, phường Hoà Vinh, phường Hoà Hiệp Trung và phường Hòa Hiệp Bắc. Vận hành trạm bơm chống hạn Hòa Mỹ Đông (03 máy bơm công suất 33KW-lưu lượng 980m3/h/máy), bơm từ nguồn nước Bầu Hương tiếp nước vào cuối kênh N2 để chống hạn cho các xã Hòa Mỹ Đông, Hòa Đồng. Lắp đặt trạm bơm dầu dã chiến trên sông Bàn Thạch tại địa bàn phường Hòa Vinh để chống hạn cho xứ đồng Phẩn và xứ đồng Đông Xuân. Lắp đặt trạm bơm điện dã chiến Hòa Đồng (02 máy bơm công suất 33KW-lưu lượng 980m3/h/máy), bơm từ nguồn nước kênh tiêu Cầu Cháy tiếp nước vào cuối kênh N6 để chống hạn cho xã Hòa Đồng. Lắp đặt trạm bơm điện dã chiến Diều Gà Phú Thọ (01 máy bơm công suất 22KW-lưu lượng 700m3/h/máy), bơm từ nguồn nước kênh tiêu tiếp nước vào kênh nội đồng HTX Hòa Mỹ Đông chống hạn cho xứ đồng Diều Gà Phú Thọ. Lắp đặt trạm bơm dầu dã chiến Đồng Cờ (01 máy bơm công suất 22KWlưu lượng 700m3/h/máy) bơm từ nguồn nước kênh tiêu tiếp nước vào kênh nội đồng HTX Hòa Mỹ Đông chống hạn cho xứ đồng Đồng Cờ, Đồng Xe. Lắp đặt trạm bơm điện tại thôn Vạn Lộc xã Hòa Mỹ Đông bơm nước từ Bầu Hương bổ sung vào cuối kênh N4 tưới chống hạn cho các xứ đồng Bầu Trạnh trên, Bầu Trạnh dưới, Vườn Đình.

Đối với Hệ thống Kênh Bắc - Hệ thống thủy nông Đồng Cam: Lắp đặt trạm bơm điện dã chiến tại xi phong Bến Lội xã Hòa Trị (02 máy bơm công suất 22KW-lưu lượng 700m3/h/máy; 01 máy bơm công suất 33KW-lưu lượng 980m3/h/máy) để bơm nước bổ sung cho trạm bơm điện Phú Vang chống hạn cho các xã An Chấn, An Phú, Bình Kiến. Lắp đặt 02 trạm bơm diện dã chiến tại cầu máng Gò Chòi và cầu máng Sáu Đàm tại địa bàn xã Hòa Trị (công suất 7,5KW-lưu lượng 290m3/h/máy) để chống hạn cho xứ đồng Gò chòi; Gò Vàng v.v..v. Ngoài ra Công ty sử dụng 30 máy bơm dầu D15, 07 máy bơm điện có công suất 22KW, 05 máy bơm điện có công suất 30KW, 03 máy bơm điện có công suất 33KW, 10 máy bơm xăng Mini công suất 5,5Cv hiện có của Công ty; dự kiến mua thêm một số máy bơm dầu bổ sung và thay thế các máy đã bị hỏng và huy động máy bơm dầu di động của các địa phương, bơm trực tiếp từ các nguồn nước hiện có ở các sông, suối, ao, hồ hoặc từ các giếng khoan để chống hạn các khu vực cao, xa, hạn cục bộ ở các hệ thống tưới, tiêu thuộc Công ty.

Hệ thống thủy nông Tam Giang: Khi mực nước tại các đập Hà Yến, Tam Giang, Đồng Kho giảm xuống dưới ngưỡng tràn, khả năng tưới tự chảy không đủ đáp ứng. Công ty sẽ cân đối lượng nước tưới của hồ Đồng Tròn để hỗ trợ chống hạn cho hệ thống thủy nông Tam Giang. Trường hợp lượng nước hồ Đồng Tròn vẫn không đủ hỗ trợ, Công ty sẽ lắp đặt các máy bơm dã chiến bơm trực tiếp từ sông Tam Giang vào các cống đầu kênh để chống hạn.

Hệ thống Phú Xuân: Khi tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, trời không mưa, dung tích hữu ích hồ chứa Phú Xuân không đảm bảo tưới Công ty sẽ tổ chức lắp đặt trạm bơm dã chiến 03 máy bơm điện có công suất 22KW để bơm nước từ mực nước chết của hồ đổ vào kênh và lắp đặt trạm bơm chống hạn Đồng Thành các Trạm bơm dầu dã chiến Hóc Ké, Đồng Xe; dự kiến lắp đặt thêm (02 máy bơm công suất 7,5KW-lưu lượng 290m3/h/máy tại Bầu Sơn, bơm nước từ các suối đổ vào các cấp kênh để chống hạn.

Các hệ thống thủy nông khác: Nếu tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, trời không mưa, lượng nước đến tại các hồ chứa Đồng Tròn, Hóc Răm, Kỳ Châu, Xuân Bình, Suối Vực và Lỗ Ân sẽ giảm dần và dẫn đến cạn kiệt, nguy cơ thiếu nước tưới vụ Hè Thu năm 2022 là không tránh khỏi. Công ty sẽ tổ chức bơm mực nước chết của các hồ vào cống đầu kênh để chống hạn. Đối với hồ chứa nước Đồng Tròn, hồ chứa nước Lỗ Ân Công ty sẽ có kế hoạch tưới tiết kiệm để hỗ trợ nước cho hệ thống thủy nông Tam Giang và hệ thống trạm bơm Phú Vang khi cần thiết. Đồng thời Công ty cho sử dụng các máy bơm dầu đặt lưu động tại các vị trí có nguồn nước ở các địa phương để bơm chống hạn những vùng cao, xa, hạn cục bộ.

Đối với các địa phương: Có phương án chống hạn phù hợp, đảm bảo cung cấp nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn. Trong đó, chỉ đạo nạo vét, khơi thông dòng chảy các kênh mương, kênh dẫn dòng các trạm bơm; lắp đặt các trạm bơm dã chiến chống hạn tại các khu tưới để tận dụng nguồn nước từ các suối, mương tiêu tưới hỗ trợ chống hạn; chuyển đổi diện tích sản xuất lúa ở các vùng có khả năng bị thiếu nước sang gieo trồng cây trồng cạn để giảm lượng nước tưới...

Phương án chống hạn, xâm nhập mặn đối với nước sinh hoạt

Dự kiến thiếu nước sinh hoạt cho khoảng 9.500 hộ dân, để đảm bảo nguồn nước cung cấp cho người dân, giao Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn nhân dân đào sâu thêm giếng, trữ nước cho sinh hoạt ở những nơi có điều kiện. Nắm tình hình thiếu nước ở các địa phương, đề xuất biện pháp cấp nước thích hợp.

Các địa phương, đơn vị quản lý công trình cấp nước tập trung: Đối với một số hệ thống cấp nước nhỏ lẻ, các giếng nước của dân nếu ảnh hưởng hạn hán không đủ nước, tiến hành dùng các biện pháp cấp nước bổ sung như: Đào sâu thêm các giếng, nạo vét khơi thông làm sạch đầu nguồn; vận hành cấp nước hợp lý; vận chuyển nước đến các điểm cấp nước. Khoan giếng, đào giếng mới tập trung, mua can đựng nước, thuê xe bồn chở nước sạch cấp cho người dân dùng trong thời điểm hạn hán không còn nguồn nước để bơm.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: