Phổ biến các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Phổ biến các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh Phú Yên (20/05/2020)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phổ biến các luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Theo đó, nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề về sự cần thiết ban hành văn bản; mục tiêu, quan điểm chỉ đạo xây dựng; bố cục, nội dung cơ bản và những điểm mới của văn bản.

Mục đích của kế hoạch nhằm trang bị, nâng cao nhận thức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, tầng lớp Nhân dân về những nội dung cơ bản của các luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 8. Qua đó, tạo điều kiện để các chủ thể khi tham gia quan hệ pháp luật ở các lĩnh vực này có hành vi xử sự phù hợp; góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân; ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến các luật mới ban hành phải đảm bảo kịp thời, chính xác, đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, thiết thực, có trọng tâm, trọng điểm; sử dụng các hình thức, biện pháp linh hoạt và phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; bảo đảm quyền được thông tin về pháp luật của công dân. Bên cạnh đó, gắn việc thi hành các văn bản luật này với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Tùy theo từng đối tượng (cán bộ; công chức; viên chức; học sinh; lực lượng vũ trang; Nhân dân...), từng địa bàn, các cơ quan, đơn vị, địa phương áp dụng các hình thức tuyên truyền, phổ biến phù hợp như: Tuyên truyền miệng; tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng (báo, đài,…); tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử; phát hành tài liệu tuyên truyền (Bản tin, tài liệu chuyên sâu, Hỏi-đáp pháp luật, tờ gấp pháp luật,…); thi tìm hiểu pháp luật; tổ chức triển lãm hình ảnh, tranh cổ động; lồng ghép giao lưu, sinh hoạt văn hóa, hòa giải ở cơ sở…

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã,thành phố đăng tải toàn văn nội dung các văn bản Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV trên Cổng thông tin điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị, địa phương để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân dễ dàng tiếp cận, khai thác sử dụng khi có nhu cầu. Đồng thời, xác định nội dung, tổ chức phổ biến pháp luật bằng những hình thức phù hợp; kịp thời quán triệt, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu nội dung, tinh thần của văn bản luật cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp được giao nhiệm vụ triển khai thi hành văn bản luật và đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện để tham gia tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho Nhân dân. Chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan, đơn vị, các nhà trường thuộc phạm vi quản lý tăng cường thông tin, truyền thông, quán triệt, phổ biến rộng rãi các văn bản, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin; phát huy thế mạnh của các phương tiện thông tin, truyền thông, hệ thống truyền thanh cơ sở;…; bố trí đủ nguồn lực (nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất) thực hiện phổ biến văn bản luật theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, cần nắm bắt và phản ánh kịp thời cho UBND tỉnh (qua Sở Tư pháp) về các ý kiến của Nhân dân, phản ánh của dư luận xã hội đối với tính khả thi, hiệu quả, phù hợp của văn bản mới ban hành trên thực tế; kịp thời định hướng thông tin về những vấn đề nóng, được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận trong thực hiện các văn bản pháp luật mới ban hành cũng như các vấn đề cấp thiết của đời sống xã hội nảy sinh.

Sở Tư pháp giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này và tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: