Phấn đấu có tối thiểu 01 điểm du lịch nông thôn tại mỗi địa phương vào năm 2025
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Phấn đấu có tối thiểu 01 điểm du lịch nông thôn tại mỗi địa phương vào năm 2025 (14/11/2022)
Đó là một trong những mục tiêu phấn đấu thực hiện tại Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh vừa UBND tỉnh ban hành.

Theo Kế hoạch, đến năm 2025, phấn đấu mỗi huyện, thị xã, thành phố có tối thiểu 01 điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái của tỉnh; có 50% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với quá trình chuyển đổi số; ít nhất 50% điểm du lịch nông thôn được công nhận được số hóa và kết nối trên trang quảng bá, xúc tiến du lịch bằng công nghệ số. Phấn đấu 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu, quảng bá; 50% điểm du lịch nông thôn ứng dụng các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch.

Phấn đấu mỗi huyện NTM xây dựng ít nhất 01 mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp, nông thôn đặc thù; 100% chủ cơ sở du lịch nông thôn được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch; 80% lao động du lịch nông thôn được bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch, trong đó ít nhất 50% là lao động nữ.

Để thực hiện đạt các mục tiêu đề ra, Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu như: Hoàn thiện cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn về phát triển du lịch nông thôn; phát triển điểm du lịch, sản phẩm du lịch nông thôn gắn với xây dựng NTM; xây dựng thí điểm các mô hình chuỗi du lịch nông nghiệp, nông thôn theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững; quảng bá, giới thiệu và xúc tiến thị trường du lịch nông nghiệp, nông thôn; tuyên truyền, nâng cao năng lực về du lịch nông thôn…

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai Chương trình theo giai đoạn và hàng năm; rà soát, tham mưu bổ sung các chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển du lịch nông thôn thuộc lĩnh vực phụ trách có liên quan đến phát triển du lịch nông thôn; tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho người dân về phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn; tuyên truyền, quảng bá du lịch nông thôn thông qua các chương trình kết nối nông sản và Chương trình OCOP.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: