Nghị quyết Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2023
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Nghị quyết Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2023 (09/06/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Nghị quyết số 128/NQ-UBND hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2023. Theo đó, UBND tỉnh thống nhất đánh giá, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong 5 tháng và dự ước 6 tháng đầu năm 2023 cơ bản ổn định và có mặt phát triển; tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh (GRDP) dự ước đạt 6,9%.

Hội nghị UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2023 vừa tổ chức vào ngày 6/6/2023

UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, địa phương trong thời gian qua. Tuy nhiên nhìn chung, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu vẫn còn đạt thấp so với kế hoạch đề ra như: Tốc độ tăng trưởng GRDP đạt khá nhưng còn thấp so với kịch bản điều hành đề ra; thu ngân sách nhà nước đạt thấp; công tác triển khai các thủ tục để đưa ra đấu giá các khu đất còn chậm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư chưa cao; số lượng doanh nghiệp giải thể và tạm ngưng hoạt động tăng; tình hình an ninh trật tự ngày càng diễn biến phức tạp... Công tác cải cách hành chính còn nhiều mặt hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; phần lớn các chỉ số cải cách hành chính năm 2022 giảm đều so với cùng kỳ.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, địa phương phải đánh giá kỹ, nhìn nhận rõ tồn tại, nguyên nhân, tập trung khắc phục một cách hiệu quả, thực chất các tồn tại, hạn chế; phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 đề ra.

Tập trung khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra

Về những nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung 6 tháng cuối năm 2023, dự báo tỉnh Phú Yên tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là “tác động kép” từ các yếu tố tiêu cực bên ngoài và những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài nhiều năm. Do đó, để phấn đấu đạt cao nhất mục tiêu, kế hoạch năm 2023 đề ra, đòi hỏi sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của các cấp chính quyền, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

UBND tỉnh yêu cầu từng cá nhân, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung khắc phục ngay các tồn tại, hạn chế đã chỉ ra, nhất là các chỉ tiêu, kết quả đạt thấp so với kế hoạch; phải nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Các sở, ban, ngành, địa phương rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 thuộc lĩnh vực ngành, địa phương quản lý, nhất là các chỉ tiêu còn đạt thấp để có kịch bản, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra; hàng tháng báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo quy định.

Tập trung chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ các nội dung trình Kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 HĐND tỉnh. Tiếp tục rà soát, cập nhật tình hình, kết quả tiếp thu, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; kết quả triển khai thực hiện các kết luận của Chủ tọa tại các Kỳ họp thứ 13, 14, 15 và lời hứa của lãnh đạo UBND tỉnh tại Kỳ họp thứ 13. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, địa phương chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo kết quả thực hiện và có trách nhiệm giải trình trước UBND tỉnh, HĐND tỉnh về nội dung thuộc lĩnh vực quản lý.

Triển khai quyết liệt các biện pháp thu ngân sách

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung tổ chức sơ kết thực hiện các Chương trình, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo yêu cầu tại Kế hoạch số 123/KH-UBND ngày 26/5/2023 của UBND tỉnh.

Đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Tập trung, quyết liệt thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, trong đó đặc biệt là các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương; các chủ đầu tư và chính quyền địa phương phải chủ động phối hợp, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, trường hợp vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo không để chậm trễ ảnh hưởng đến tiến độ công trình. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Triển khai quyết liệt các biện pháp thu ngân sách; quản lý chặt chẽ, tập trung rà soát kỹ các nguồn thu để bù vào các khoản hụt thu do thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế trong năm 2023 theo quy định. Triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên. Quản lý chặt chẽ đất đai, tài sản công, tránh lãng phí.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, nhất là đối với công tác quản lý giá vật liệu xây dựng thông thường.

Các ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 16/02/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ đảm bảo tiến độ theo yêu cầu. Từng đồng chí Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phải tập trung quán triệt, quyết liệt đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình, đưa kết quả công tác cải cách hành chính là căn cứ để đánh giá, xếp loại công chức.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: