Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở (14/02/2020)
Chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác tiếp công dân; nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở; tập trung giải quyết dứt điểm, thông tin, báo cáo kết quả giải quyết các vụ việc do UBND tỉnh chỉ đạo cũng như các cơ quan khác chuyển đến theo quy định.

Đó là một trong những nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 609/UBND-UBND ngày 12/2/2019, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, xem xét, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo, mâu thuẫn nội bộ nhân dân liên quan đến việc tranh chấp đất đai, bồi thường hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng; việc thực hiện các chế độ, chính sách, vấn đề tôn giáo, không để vụ việc diễn biến phức tạp, kéo dài làm phát sinh điểm nóng về an ninh trật tự.

Thường xuyên tổ chức đối thoại với công dân, làm tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành nghiêm các quy định pháp luật, không để các thế lực xấu lợi dụng làm phức tạp tình hình.

Đối với các vụ việc đã kiểm tra, rà soát, giải quyết “thấu tình, đạt lý” cần thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân chấp hành, tạo sự đồng thuận trong hệ thống chính trị xã hội, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho cơ quan chức năng đấu tranh, xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tốt và định hướng các nội dung trong công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo đúng quy định pháp luật; chủ động phát hiện, ngăn chặn, phản bác các thông tin xuyên tạc, sai sự thật, kịp thời cung cấp các thông tin chính thống để định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; chủ động xử lý nghiêm các vi phạm.

Giao các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công Thương, các sở, ngành khác và UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổng hợp việc thực hiện một số chính sách, pháp luật liên quan đến giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực mình quản lý, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật (nếu có) nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, khắc phục những bất cập trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo.

UBND tỉnh cũng đề nghị Thanh tra tỉnh khẩn trương tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai ứng dụng Hệ thống phần mềm cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: