Lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội (08/06/2023)
Kế hoạch phát triển bền vững tỉnh Phú Yên năm 2023 vừa được UBND tỉnh ban hành nhằm hướng đến mục tiêu đảm bảo kinh tế phát triển nhanh và bền vững đi đôi với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đảm bảo mọi người dân được phát huy mọi tiềm năng, tham gia và thụ hưởng bình đẳng thành quả của phát triển.

Theo kế hoạch này, các sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố sẽ chủ động thực hiện việc lồng ghép các mục tiêu phát triển bền vững trong quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch một số ngành kỹ thuật theo Luật Quy hoạch. Đồng thời, lồng ghép tối đa việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trong thực hiện các dự án, đề án, chính sách, chương trình hành động của sở, ngành và địa phương.

Tiếp tục huy động nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Tập trung thu hút đầu tư vào Khu kinh tế, Khu công nghiệp và Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo hướng ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp có tiềm năng, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp phục vụ nông nghiệp thân thiện với môi trường, công nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,… đảm bảo cơ cấu ngành nghề phù hợp với khả năng và thực tế giải quyết ô nhiễm của địa phương.

Bên cạnh đó, thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, giải pháp phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao trong các ngành, lĩnh vực chủ yếu đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh giáo dục kỹ năng, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ thông tin, công nghệ số trong giáo dục - đào tạo.

Ngoài ra, thực hiện các hoạt động truyền thông, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của toàn xã hội về các nội dung Kế hoạch hành động của tỉnh Phú Yên thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số để thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững; thực hiện liên kết, hợp tác phát triển với các địa phương trong nước và khu vực trong lĩnh vực trao đổi thông tin, khoa học công nghệ về phát triển bền vững.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: