Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội/lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 21,6%; tỷ lệ bao phủ BHYT/dân số đạt 95%
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ tham gia bảo hiểm xã hội/lực lượng lao động trong độ tuổi đạt 21,6%; tỷ lệ bao phủ BHYT/dân số đạt 95% (04/01/2023)
Đó là mục tiêu cụ thể cần thực hiện tại Kế hoạch số 241/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, kế hoạch đặt ra các mục tiêu như: Thực hiện có hiệu quả các chế độ, chính sách BHXH, BHYT; tăng nhanh diện bao phủ người tham gia BHXH, BHYT theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2025, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo; mục tiêu đến năm 2025 đạt tối thiểu 21,6% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia BHXH, 95% dân số tham gia BHYT. Quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả và bảo đảm cân đối Quỹ BHXH, dự toán chi phí khám chữa bệnh BHYT.

Để đạt được các mục tiêu đặt ra, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong việc phối hợp tổ chức thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN; xem việc hoàn thành chỉ tiêu bao phủ người tham gia BHXH, BHYT là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT, BHTN; phát triển nhanh và bền vững số người tham gia BHXH, BHYT, chú trọng tăng số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Các ngành có liên quan xây dựng lộ trình và giải pháp hỗ trợ một phần mức đóng BHXH tự nguyện cho người dân trên địa bàn; quản lý tốt người tham gia BHXH, BHYT; tổ chức thanh toán, chi trả kịp thời các chế độ BHXH, BHYT cho người tham gia; đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa và công khai các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT; tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh BHYT đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT; quản lý có hiệu quả Quỹ BHYT, tránh tình trạng lạm dụng, trục lợi Quỹ BHYT; tăng cường đầu tư trang, thiết bị cho các cơ sở khám chữa bệnh, phân bổ ngân sách hợp lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn ngân sách để củng cố và phát triển mạng lưới khám chữa bệnh BHYT; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT cho người lao động của các doanh nghiệp, chủ sử dụng lao động bằng các hình thức phù hợp; kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm những hành vi vi phạm (trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi,…) theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh giao Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và địa phương tăng cường công tác truyền thông, đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông hiện đại, đa phương tiện, đi trước một bước; đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm, đa dạng, linh hoạt phù hợp với đặc điểm từng nhóm dân cư, đảm bảo người dân có thể tiếp cận đầy đủ thông tin về chính sách BHXH, BHYT, BHTN; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, ngăn ngừa các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến; tăng cường công tác quản lý, giám sát, giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT, đảm bảo đúng quy định, hiệu quả và quyền lợi người tham gia BHYT; ngăn chặn kịp thời những biểu hiện trục lợi quỹ BHYT; tiếp tục mở rộng Tổ chức dịch vụ thu; mở rộng và đào tạo hệ thống nhân viên thu chuyên nghiệp, nắm vững kiến thức và kỹ năng vận động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình của người dân trên địa bàn tỉnh.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: