Kế hoạch triển khai Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Kế hoạch triển khai Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (07/06/2024)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

Theo kế hoạch, mục tiêu cụ thể là phát triển bền vững nguồn cung nguyên liệu gỗ, phấn đấu đến năm 2025, giá trị thu nhập từ rừng trồng sản xuất tăng 1,5 lần và đến năm 2030 tăng 2 lần/đơn vị diện tích so với năm 2020; sản lượng khai thác gỗ rừng trồng hàng năm đạt trên 240 ngàn m3/năm; đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp từ 5,0% đến 5,5%/năm. Phấn đấu đến năm 2030 phát triển vùng trồng dược liệu lên khoảng 20.000 ha; giá trị thu nhập từ hoạt động sản xuất lâm sản ngoài gỗ, dược liệu tăng tối thiểu 2 lần trên một đơn vị diện tích so với năm 2020; 100% diện tích trồng dược liệu được tiêu chuẩn hóa, cấp mã số và ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý vùng trồng. Phấn đấu đến năm 2030, thực hiện sản xuất nông, lâm, ngư kết hợp đối với khu vực phù hợp với phương án quản lý rừng bền vững được phê duyệt. Phát triển dịch vụ môi trường rừng, phấn đấu đảm bảo nguồn thu từ dịch vụ môi trường rừng tăng trưởng ổn định, bình quân 5%/năm. Nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học trong các hệ sinh thái rừng. Phấn đấu đến năm 2030, toàn tỉnh thu hút khoảng 10.000 hộ gia đình tham gia bảo vệ và phát triển rừng, gây trồng và phát triển dược liệu được tạo thêm việc làm, tăng thu nhập từ dược liệu đạt tối thiểu 15% trong kinh tế hộ gia đình…

Để thực hiện tốt các mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương triển khai một số nhiệm vụ, cụ thể: Phát triển nguồn nguyên liệu gỗ hợp pháp và nâng cao giá trị cho ngành chế biến gỗ; phát triển lâm sản ngoài gỗ, dược liệu; các hình thức nông, lâm, ngư kết hợp; dịch vụ môi trường rừng; du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí và bảo tồn đa dạng sinh học.

Bên cạnh đó, triển khai các hoạt động như: Bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng. Bảo tồn, phát triển, khai thác, chế biến, thương mại bền vững lâm sản ngoài gỗ, dược liệu gắn với văn hóa truyền thống của cộng đồng, người dân địa phương sống gần rừng. Phát triển các mô hình tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị trong lâm nghiệp, mô hình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp kết hợp bền vững, hiệu quả. Phát triển thương hiệu sản phẩm; giới thiệu thông tin về chính sách, khoa học, kỹ thuật, thị trường trong nước và quốc tế của các sản phẩm gỗ, lâm sản ngoài gỗ, dược liệu, du lịch và các dịch vụ môi trường rừng. Triển khai các hoạt động về dịch vụ hấp thụ và lưu giữ các-bon của rừng; giảm phát thải khí nhà kính từ hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý rừng bền vững, tăng trưởng xanh; dịch vụ bảo vệ, duy trì cảnh quan tự nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học các hệ sinh thái rừng cho kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo quy định. Thu hút các nguồn lực đầu tư của các thành phần kinh tế tham gia các dự án phát triển bền vững các hệ sinh thái rừng, thuê môi trường rừng để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng và triển khai các quy định, hướng dẫn kỹ thuật, quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật nuôi trồng, chăm sóc cây trồng, vật nuôi; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch. Chỉ đạo các Ban quản lý rừng chủ động phối hợp Các ngành của huyên, thị xã, thành phố Tuy Hòa và UBND các trong việc kiểm tra, rà soát vị trí, đo đạc diện tích, kê khai hiện trạng sử dụng đất, đăng ký đất đai của đơn vị để trình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Rà soát, bổ sung phương án quản lý rừng bền vững phù hợp với quy định pháp luật và các chương trình, kế hoạch phát triển lâm nghiệp bền vững đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo xây dựng kế hoạch thực hiện kế hoạch này đảm bảo hiệu quả, khả thi; lồng ghép thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách đang thực hiện trên địa bàn với kế hoạch này.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, tổ chức thực hiện tốt các nội dung được giao.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: