Học tập Bác về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Học tập Bác về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung (22/01/2024)
Đưa nội dung chuyên đề năm 2024 - 2025 vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, của hội, đoàn thể và trong buổi chào cờ Tổ quốc, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh tham dự Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua hình thức trực tuyến tại điểm cầu Văn phòng.

Đó là một trong những nội dung được đề ra tại Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 22/1/2024 của UBND tỉnh về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 - 2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII”.

Kế hoạch cũng triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 - 2025 với một số nội dung quan trọng khác như: Đưa nội dung thực hiện chuyên đề năm 2024 - 2025 vào kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024, năm 2025 và các chương trình, kế hoạch về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong xây dựng và phát triển địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tập trung thảo luận những thực trạng, khó khăn, hạn chế, đề ra các giải pháp giải quyết những vấn đề vướng mắc trong xây dựng và phát triển ở địa phương, cơ quan, đơn vị trên tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu đưa nội dung thực hiện chuyên đề năm 2024 - 2025 vào xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 - 2025; hoàn thành kế hoạch trong quý I năm 2024.

Lãnh đạo cơ quan, đơn vị các cấp chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch làm theo của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên của địa phương, cơ quan, đơn vị mình gắn với đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, hội viên vào cuối năm.

Về công tác tuyên truyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, Nhân dân về nội dung, công tác triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024 - 2025 gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2024 - 2025; các phong trào thi đua yêu nước, việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, chú trọng tăng cường tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng, không gian mạng; kịp thời biểu dương, khen thưởng gương người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị để lan tỏa ý nghĩa, giá trị cao đẹp của việc học tập và làm theo Bác, tạo sự đoàn kết, thống nhất, đồng thuận trong xã hội.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024 - 2025 cần phải xác định những khâu đột phá, những nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề Nhân dân quan tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo; chú trọng vận dụng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực tiễn để giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: