Hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn năm 2024
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn năm 2024 (28/06/2024)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch hỗ trợ phát triển ngành nghề nông thôn năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục tiêu cụ thể là hỗ trợ phát triển sản phẩm ngành nghề nông thôn gắn với Chương trình OCOP, liên kết theo chuỗi giá trị năm 2024, trong đó có ít nhất 04 sản phẩm ngành nghề nông thôn của các địa phương đăng ký tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên (mỗi dự án có ít nhất 01 sản phẩm đạt OCOP từ 03 sao trở lên trong năm 2024). Xây dựng, thực hiện các dự án, mô hình phát triển ngành nghề nông thôn gắn với liên kết theo chuỗi giá trị, nhằm tạo việc làm ổn định, nâng cao thu nhập và góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền các chính sách khuyến khích phát triển ngành nghề nông thôn. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền qua các kênh truyền thông của tỉnh về Chương trình OCOP, phát triển ngành nghề nông thôn. Công khai các văn bản liên quan đến phát triển ngành nghề nông thôn trên trang thông tin điện tử, website các sở, ban, ngành liên quan và địa phương. Tổ chức các hoạt động nhằm giới thiệu, quảng bá sản phẩm ngành nghề nông thôn. Giới thiệu các mô hình, hoạt động ngành nghề nông thôn mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo công ăn việc làm cho lao động nông thôn, thân thiện với môi trường. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào quy trình sản xuất của các cơ sở ngành nghề nông thôn; ưu tiên mời các cơ sở ngành nghề nông thôn tham gia các hội chợ, triển lãm, hội nghị giao thương, kết nối cung cầu nhằm giới thiệu, quảng bá thương hiệu giúp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các cơ sở ngành nghề nông thôn (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, chủ hộ kinh doanh) có sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP. Hướng dẫn, hỗ trợ các cơ sở ngành nghề nông thôn đăng ký tham gia Chương trình OCOP lập hồ sơ đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP...

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện quản lý Nhà nước trên lĩnh vực ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp thực hiện các nội dung được giao tại kế hoạch.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: