Đưa công tác bảo vệ môi trường trở thành phong trào rộng lớn trong toàn tỉnh
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Đưa công tác bảo vệ môi trường trở thành phong trào rộng lớn trong toàn tỉnh (09/07/2024)
UBND tỉnh vừa có Văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã và thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác bảo vệ môi trường, phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Yên trở thành điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường.

Đoàn viên, thanh niên Phú Yên chung tay bảo vệ môi trường biển. Ảnh minh họa

Văn bản chỉ đạo nêu rõ, ngày 04/4/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND về thực hiện Chương trình hành động số 08-CTr/TU ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ môi trường, phấn đấu xây dựng tỉnh Phú Yên trở thành điểm đến xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường; các cấp, các ngành và chính quyền địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, cùng với sự đồng hành và hưởng ứng của nhân dân, đến nay công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích cực; ý thức bảo vệ môi trường, kết quả đánh giá việc thực hiện Bộ chỉ số bảo vệ môi trường (PEPI) năm 2022 Phú Yên xếp thứ 28/63, tăng 33 bậc so với năm 2021; kết quả tự đánh giá năm 2023 có nhiều chỉ số tăng điểm so với năm trước.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo vệ môi trường vẫn còn những tồn tại, hạn chế, đáng quan tâm là tình trạng ô nhiễm môi trường còn diễn ra, nhất là trong hoạt động chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; công tác phân loại rác thải sinh hoạt chưa đạt yêu cầu; nhiều khu, cụm, tuyến dân cư tập trung chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt đạt chuẩn…

Để khắc phục các tồn tại, hạn chế, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường đảm bảo đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động đảm bảo phong phú, sinh động, phù hợp với từng đối tượng, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức trong toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân, theo phương châm trong trước (tổ chức, đoàn thể, cán bộ, đảng viên làm trước), ngoài sau (quần chúng hưởng ứng thực hiện), tạo hiệu ứng lan tỏa ra toàn cộng đồng dân cư và toàn xã hội.

Đồng thời, quyết liệt tập trung chỉ đạo, điều hành tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ bảo vệ môi trường được xác định trong Kế hoạch số 78/KH-UBND của UBND tỉnh và Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; gắn trách nhiệm của người đứng đầu và gắn chức trách, nhiệm vụ của từng đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong quá trình thực hiện.

UBND tỉnh lưu ý, các sở, ban, ngành tỉnh trong quá trình lập kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của đơn vị phải bám sát nội dung Quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050, trong đó chú trọng đến các nhiệm vụ, chỉ tiêu môi trường.

Nhân rộng các mô hình nhân dân tự quản

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố phát huy các kết quả đạt được, tiếp tục xác định công tác bảo vệ môi trường là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể về bảo vệ môi trường hàng năm để triển khai thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị; quy định cụ thể việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị, trong trường hợp để xảy ra ô nhiễm môi trường, không kịp thời có biện pháp khắc phục.

Chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình Nhân dân tự quản trong quản lý cảnh quan, bảo vệ môi trường ở địa bàn dân cư; phát huy tính tự giác, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị và Nhân dân trong tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường; nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chấm dứt các hành vi gây ô nhiễm môi trường, nhất là khu vực ven biển, đầm vịnh, kênh mương.

Bên cạnh đó, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, phát hiện, giáo dục, xử lý theo quy định của pháp luật các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường, có thông báo bằng văn bản đến cơ quan, tổ chức có cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang vi phạm về bảo vệ môi trường. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nhiện vụ bảo vệ môi trường, góp phần đưa công tác bảo vệ môi trường trở thành phong trào rộng lớn trong toàn tỉnh.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: