Đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại (07/04/2021)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 về đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, thông tin đối ngoại để quảng bá hình ảnh đất nước, con người Phú Yên nói riêng, góp phần xây dựng và phát triển quê hương, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển phù hợp với điều kiện các cấp, các ngành, các địa phương.

Kế hoạch đề ra các mục tiêu tương ứng với từng giai đoạn cụ thể như: Giai đoạn 2020 – 2025: Sở Thông tin và Truyền thông, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp giáp với biển (TP. Tuy Hòa, TX. Sông Cầu, TX. Đông Hòa và huyện Tuy An); các đồn Biên phòng được cung cấp cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại và các tài liệu chính thống bằng ngôn ngữ tiếng Việt. 100% cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại khu vực biên giới biển và các đồn Biên phòng được bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác thông tin đối ngoại.

Giai đoạn 2025 – 2030: 10 xã bãi ngang ven biển và hải đảo khó khăn được đầu tư trang thiết bị để khai thác cơ sở dữ liệu thông tin đối ngoại, thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại tại cơ sở.

Để triển khai thực hiện tốt các mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, đồng bộ và thống nhất Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại. Phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành triển khai thực hiện có hiệu quả, đảm bảo tuân thủ quy định về chủ quyền quốc gia, quốc phòng, an ninh, dân tộc, tôn giáo và bảo vệ bí mật nhà nước trong các hoạt động thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Quyết định số 1191/QĐ-TTg; phối hợp các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền, đồng thời chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại về chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam với các quốc gia có chung đường biên giới; quảng bá hình ảnh Việt Nam, tỉnh Phú Yên; bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch. Phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông sản xuất nội dung, các ấn phẩm thông tin đối ngoại phục vụ công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh…

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: