Điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2020 (13/11/2020)
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 theo tiêu chí hộ nghèo giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, mục đích Kế hoạch nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo qua từng năm, cũng như xác định số hộ thoát nghèo, hộ nghèo phát sinh mới và hộ tái nghèo và hộ cận nghèo làm cơ sở để thực hiện chính sách giảm nghèo cho năm tiếp theo. Do vậy yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương xem đây là nhiệm vụ thường xuyên và đưa vào kế hoạch hàng năm để triển khai thực hiện.

Kế hoạch yêu cầu việc điều tra rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo phải được tiến hành từ thôn, buôn, khu phố, đảm bảo công khai, dân chủ, có sự tham gia của các cấp, các ngành và của người dân. Quá trình thực hiện cần tuân thủ đầy đủ quy trình hướng dẫn Thông tư số 14/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Kết quả điều tra phản ảnh trung thực tình hình đời sống nhân dân và thực trạng hộ nghèo của từng vùng và từng địa phương. Làm cơ sở để thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021.

Đồng thời, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành và chính quyền địa phương cơ sở trong công tác tổ chức tổng điều tra rà soát xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn cả tỉnh, phân công cán bộ theo dõi, phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, giám sát, đảm bảo chính xác, công bằng, không sai, không sót và thực hiện đúng tiến độ. Xây dựng cơ sở dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo để phục vụ công tác quản lý và thực hiện các chính sách hiện có đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo.

Thời gian thực hiện công tác rà soát từ ngày 17/11/2020 đến cuối tháng 12/2020 sẽ nghiệm thu phiếu điều tra từ các địa phương.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: