Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch (06/06/2023)
UBND tỉnh vừa có Văn bản yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác lập quy hoạch tỉnh thời gian vừa qua; đồng thời quyết tâm, quyết liệt, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực của ngành, địa phương quản lý.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác quy hoạch trong sự phát triển từng ngành, lĩnh vực, địa phương. Xác định rõ công tác quy hoạch là một nhiệm vụ chính trị quan trọng của năm 2023 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về công tác quy hoạch, coi đây là tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, các cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan.

Đồng thời, tăng cường sự phối hợp và chia sẻ thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác, thống nhất trong việc xây dựng quy hoạch và thực hiện chính sách liên quan để đảm bảo sự đồng bộ của các cấp quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia. Tăng cường tính chủ động, quyết liệt trong việc xử lý các vấn đề liên quan đến công tác quy hoạch theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chủ động cung cấp và thường xuyên cập nhật các dữ liệu có liên quan thuộc phạm vi quản lý để tích hợp dùng chung trong Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát, bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách của địa phương và chủ động bố trí nguồn vốn đầu tư công hàng năm của địa phương để tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn (thuộc hệ thống quy hoạch quốc gia) do cấp huyện tổ chức lập; rà soát các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Quy hoạch liên quan đến đơn vị mình, những nội dung không phù hợp với quy định của Luật Quy hoạch, làm phát sinh thêm trình tự, thủ tục, cần kịp thời tham mưu kiến nghị sửa đổi để báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) kiến nghị, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo quy định.

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành lập quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050, dự kiến tháng 7/2023 trình Hội đồng Trung ương thẩm định và tháng 10/2023 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh tổng hợp, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch còn chồng chéo, chưa thống nhất liên quan, báo cáo UBND tỉnh để trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, điều chỉnh phù hợp, kịp thời.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: