Đảm bảo hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trình Chính phủ trong quý II/2024
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Đảm bảo hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trình Chính phủ trong quý II/2024 (15/09/2023)
UBND tỉnh vừa có Văn bản chỉ đạo các sở ngành, địa phương liên quan tập trung thực hiện việc lập hồ sơ Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023 - 2025, nhằm đảm bảo thời gian trình Chính phủ hồ sơ Đề án này trong quý II/2024 và hoàn thành trong quý III/2024.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Tuy Hòa và UBND huyện Sông Hinh thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, đặc biệt là các chủ thể có liên quan và bị ảnh hưởng trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính. Tập trung rà soát, nghiên cứu kỹ các quy định pháp luật và văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương để triển khai chặt chẽ, đúng quy định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã ở địa phương mình. Quá trình thực hiện phải đảm bảo thận trọng với những bước đi, cách làm khoa học, linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, nơi có điều kiện thuận lợi thì tiến hành trước, nơi có khó khăn thì có lộ trình thích hợp, vừa làm vừa rút kinh nghiệm.

UBND tỉnh cũng lưu ý các địa phương sắp xếp đơn vị hành chính phải bảo đảm phù hợp với các quy hoạch (quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị, quy hoạch nông thôn…), đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, bảo đảm phát huy hiệu quả nguồn lực của nhà nước và xã hội, tạo không gian phát triển mới, tạo ra giá trị mới. Đồng thời, gắn kết chặt chẽ việc sắp xếp đơn vị hành chính với việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền số, xã hội số, ứng dụng các kỹ thuật số, công nghệ thông tin để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính vừa căn cứ tiêu chuẩn diện tích tự nhiên, quy mô dân số và các tiêu chí, điều kiện theo quy định của pháp luật, đồng thời chú trọng cân nhắc kỹ các yếu tố đặc thù, về lịch sử, văn hóa, truyền thống, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, phong tục tập quán, điều kiện địa lý tự nhiên, cộng đồng dân cư; không chủ quan, phiến diện, đảm bảo tính khoa học và phù hợp với thực tiễn; xử lý, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng.

Bên cạnh đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính phải bảo đảm mở rộng không gian phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân mở rộng sản xuất kinh doanh; có kế hoạch cân đối ngân sách, nguồn lực và huy động các nguồn lực xã hội để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các cơ quan, đơn vị phát huy tính chủ động thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính; chủ động phòng ngừa, chống tiêu cực, tham nhũng và các lợi ích khác trong quá trình sắp xếp.

Trước đó, ngày 31/8, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Phú Yên giai đoạn 2023 - 2025. Theo kế hoạch, Phú Yên có 06 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn này gồm: xã EaBia (thuộc huyện Sông Hinh); xã Bình Ngọc và các phường: 1, 2, 3, 4 (thuộc thành phố Tuy Hòa).

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: