Đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt (15/04/2021)
Nhằm góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt; cung cấp nước sạch cho người dân sử dụng, đảm bảo sức khỏe; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương (QCKTĐP) về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Để các nội dung trong kế hoạch được triển khai thực hiện có hiệu quả, UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình thực hiện bảo đảm sự phù hợp với quy định tại các Thông tư hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ về Quy chuẩn kỹ thuật và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan; quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt phải dựa trên nền tảng các tiêu chuẩn quốc gia, nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý, bảo vệ, theo dõi, kiểm tra, giám sát tốt nhất, có tính đặc thù trên địa bàn tỉnh; phù hợp với đặc thù riêng, tình hình thực tế tại địa phương về đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, công nghệ xử lý nước tại các đơn vị cấp nước, chất lượng nguồn nước nguyên liệu (nước mặt, sông, hồ, nước dưới đất….), chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Y tế tại Công văn số 790/BYT-MT; đồng thời có trách nhiệm tổ chức thực hiện (hoặc ủy quyền cho một đơn vị trực thuộc thực hiện) nhiệm vụ công tác xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo đúng quy định.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: