Cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng (21/11/2022)
Để nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản đảm bảo đồng bộ, thiết thực, hiệu quả và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, tình hình thực tế của tỉnh,UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 22/7/2022 của Chính phủ.

Đồng thời, kế hoạch này đặt ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Kế hoạch số 101-KH/TU ngày 22/9/2022 thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Mục đích Kế hoạch nhằm tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc và đầy đủ các nội dung của Nghị quyết số 10-NQ/TW, Nghị quyết số 88/NQ-CP và Kế hoạch số 101-KH/TU đến toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đội ngũ công chức, viên chức và Nhân dân về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, xác định những nội dung trọng tâm về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể; phân công rõ nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho từng giai đoạn đề ra trong Nghị quyết số 88/NQ-CP và Kế hoạch số 101-KH/TU nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần thực hiện như: Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; thống nhất và nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của tài nguyên địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng; hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng; tăng cường nguồn lực thực hiện công tác điều tra cơ bản địa chất; ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến, hiện đại trong điều tra cơ bản tài nguyên địa chất, thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản.

Kế hoạch yêu cầu các hoạt động triển khai phải đảm bảo có sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, giám sát và định kỳ hằng năm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện, rút kinh nghiệm, đề ra các giải pháp khắc phục kịp thời.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung chỉ đạo, điều hành và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện của cơ quan, đơn vị mình đảm bảo có hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: