Cụ thể hóa Chương trình hành động của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Cụ thể hóa Chương trình hành động của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (09/06/2023)
Nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện quan điểm, các mục tiêu, nhiệm vụ của Tỉnh ủy tại Chương trình hành động số 22-CTr/TU ngày 06/12/2022 và Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 27/02/2023 của Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đó, nhiệm vụ, giải pháp của Kế hoạch là phân công trách nhiệm các cơ quan chức năng ở các cấp tổ chức quán triệt và thực hiện tuyên truyền, giáo dục, vận động sâu rộng trong toàn xã hội về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; cụ thể hoá những chủ trương và giải pháp lớn, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị để triển khai các nội dung của Nghị quyết số 26/NQ-CP và Chương trình hành động số 22-CTr/TU cũng như các Nghị quyết khác về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Thay đổi tư duy của cả hệ thống chính trị từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp.

Xây dựng đề án, tổ chức chương trình đào tạo nông dân, người lao động nông thôn. Xác định rõ các đối tượng đào tạo nghề ở nông thôn để xây dựng chương trình đào tạo phù hợp, hiệu quả, đặc biệt thúc đẩy phát triển ngành nghề dịch vụ nông nghiệp. Tăng cường đào tạo nông dân để chuyển đổi tư duy sang kinh tế nông nghiệp và định hướng sản xuất theo nông nghiệp sinh thái; cập nhật các kiến thức mới về các mô hình nông nghiệp tiên tiến, nông nghiệp mới trên thế giới hướng tới nền nông nghiệp xanh, hiệu quả.

Đồng thời, tăng đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước, huy động mọi nguồn lực xã hội cùng tham gia, hỗ trợ xây dựng nông thôn mới phù hợp với quá trình đô thị hóa, nhất là ở các vùng có nhiều khó khăn, miền núi, biên giới, hải đảo không để quá chênh lệch so với vùng nông thôn ven đô thị.

Khuyến khích tổ chức, cá nhân, nhất là doanh nghiệp đầu tư nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Thúc đẩy liên kết và chuyển giao công nghệ giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp; nâng cao năng lực tiếp thu, hấp thụ và làm chủ công nghệ của doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân.

Ngoài ra, thực hiện hoàn thiện thể chế, chính sách về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đổi mới tổ chức, hợp tác, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; phát triển thị trường trong nước và nâng cao hiệu quả xuất khẩu, mở rộng thị trường tiêu thụ; nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường nông thôn, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; tăng cường hội nhập, hợp tác quốc tế.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: