Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước (04/08/2022)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước của tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2022 - 2030” (Chương trình).

Theo đó, mục đích của Chương trình nhằm công bố rộng rãi tài liệu lưu trữ lịch sử của tỉnh để phát huy hiệu quả giá trị tài liệu, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận, khai thác, sử dụng tài liệu của cơ quan, tổ chức, cá nhân góp phần phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước; giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc cho các thế hệ, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước. Đồng thời, thông qua tài liệu lưu trữ để tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu cho toàn dân, toàn xã hội hiểu được vai trò, tầm quan trọng của tài liệu lưu trữ; trên cơ sở đó các cấp, các ngành, người dân có sự quan tâm đến công tác lưu trữ và tài liệu lưu trữ.

UBND tỉnh yêu cầu trong quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo theo đúng Quyết định số 2194/QĐ-TTg ngày 24/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình “Công bố tài liệu lưu trữ quốc gia phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ chủ quyền đất nước”; Công văn số 2824/BNV-VTLTNN ngày 23/6/2022 của Bộ Nội vụ về việc xây dựng Chương trình công bố tài liệu lưu trữ. Tài liệu lưu trữ đưa ra công bố phải bảo đảm tính trung thực, độ chính xác, tin cậy cao về nội dung và hình thức tài liệu. Công bố tài liệu lưu trữ phải gắn với nhu cầu, mục đích, đối tượng và thực tiễn của địa phương, đất nước, của từng sự kiện, chủ đề. Tăng cường đổi mới phương thức công bố theo hướng sáng tạo, hiện đại, phù hợp xu hướng phát triển của công nghệ thông tin, tích hợp, chia sẻ các dữ liệu công bố tài liệu lưu trữ, góp phần xóa bỏ rào cản về thời gian, không gian địa lý để cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tỉnh, trong nước và nước ngoài có thể tiếp cận với thông tin tài liệu lưu trữ nhanh chóng, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong chương trình được duyệt. Phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, các Trung tâm Lưu trữ quốc gia và các cơ quan, tổ chức liên quan triển khai các hoạt động liên quan đến trưng bày, triển lãm, xuất bản ấn phẩm, quảng bá, giới thiệu và công bố tài liệu lưu trữ.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: