Chủ động hơn nữa trong công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Chủ động hơn nữa trong công tác phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn (03/05/2024)
UBND tỉnh vừa ban hành thông báo Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Tấn Hổ tại cuộc họp đánh giá tình hình hạn hán, xâm nhập mặn; bàn giải pháp khắc phục trong thời gian tới trên địa bàn tỉnh.

Với dự báo, tình hình thời tiết khô hạn kéo dài từ tháng 05-7/2024, nắng nóng tiếp tục mở rộng và gia tăng về cường độ trên phạm vi toàn tỉnh, cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 1-1,50C, tổng lượng mưa thấp hơn trung bình nhiều năm từ 5-25%. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng liên tục kéo dài, nguy cơ rất cao xảy ra hạn hán, thiếu nước và cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai thực hiện tốt hơn, chủ động hơn nữa trong công tác này trong mùa khô năm 2024 được kịp thời, hiệu quả, nhằm góp phần giảm thiểu đến mức thấp nhất những thiệt hại do hạn hán, thiếu nước gây ra. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh - Lê Tấn Hổ yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Đối với việc đảm bảo nước sinh hoạt và nước sản xuất: Các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh đã ban hành liên quan đến việc triển khai các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước và xâm ngập mặn năm 2024 trên địa bàn tỉnh; phê duyệt Phương án phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2024 trên địa bàn tỉnh; tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống nắng nóng, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn năm 2024, trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của ngành chức năng.

Đối với công tác Phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR): Các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Trung ương và của tỉnh liên quan đến việc chủ động, tăng cường các biện pháp cấp bách PCCCR trên địa bàn tỉnh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi do địa phương quản lý; tính toán cân bằng nước để có kế hoạch vận hành từng hệ thống công trình thủy lợi, hồ chứa thủy lợi điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng nước, trong đó trước hết ưu tiên nguồn nước cấp cho sinh hoạt, sản xuất.

Căn cứ vào tình hình cụ thể về nguồn nước và khả năng cấp nước của từng công trình, kịp thời điều chỉnh lịch thời vụ, mùa vụ, cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế; chuyển đổi diện tích trồng lúa tại các vùng thường xuyên xảy ra hạn hán, thiếu nước trong những năm gần đây sang cây trồng cạn khác phù hợp.

Triển khai các biện pháp cần thiết để trữ nước, ngăn mặn; đẩy nhanh tiến độ thi công sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt; lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến để bơm tưới chống hạn; trường hợp cấp thiết có phương án vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước.

Chủ động thực hiện giải pháp cung cấp nước, không để thiếu nước cho sinh hoạt, chăn nuôi và sản xuất, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của Nhân dân, nhất là đối với vùng núi, vùng ven biển thường xảy ra thiếu nước sinh hoạt.

Đối với các trạm bơm điện (Chí Thán, Tuy Bình, Bến Trâu…) thuộc lưu vực Sông Hinh; UBND huyện Sông Hinh, phối hợp chặt chẽ với chủ hồ chứa thủy điện Sông Hinh trong công tác vận hành, điều tiết xả, cấp nước đảm bảo nguồn nước phục vụ bơm tưới chống hạn.

UBND huyện Đồng Xuân chủ động làm việc với Nhà máy thủy điện La Hiêng 2 để có phương án phát điện cũng như xả nước chống hạn cho vùng hạ du theo đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các địa phương, Đài khí tượng thủy văn thường xuyên liên tục theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng, cập nhật và thực hiện phương án phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước, PCCCR kịp thời, hiệu quả. Chỉ đạo, hướng dẫn điều chỉnh thời vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp để tham mưu, đề xuất hỗ trợ theo quy định và thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước. Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan việc vận hành điều tiết cấp nước của các hồ chứa thủy lợi, thủy điện để đảm bảo nguồn nước phục vụ công tác phòng chống hạn hán, thiếu nước vùng hạ du; thường xuyên kiểm tra, đánh giá cân đối nguồn nước để điều chỉnh kế hoạch sử dụng nước phù hợp đáp ứng tốt nhất nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất. Đồng thời, tổng hợp tình hình hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, cháy rừng của các địa phương, chủ động phối hợp với các sở, ngành đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ các địa phương, thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn theo quy định của pháp luật. Lập nhóm Zalo Phòng, chống hạn để chủ động phối hợp tiếp nhận chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo tỉnh đến các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

Đối với Công trình cấp nước xã Suối Trai và Ea Chà Rang, huyện Sơn Hòa, giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp cùng các ngành, đơn vị liên quan và UBND huyện Sơn Hòa, kiểm tra, đánh giá tình hình, nguyên nhân, biện pháp xử lý để cung cấp đủ nước sinh hoạt cho Nhân dân trong khu vực.

Sở Công Thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, các đơn vị có liên quan và địa phương thống nhất kế hoạch vận hành, điều tiết nước các hồ chứa thủy điện để đảm bảo nguồn nước phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn vùng hạ du, sử dụng nước hiệu quả, tiết kiệm và phù hợp giữa mục tiêu bảo đảm năng lượng và cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Chỉ đạo, theo dõi, giám sát các nhà máy thủy điện Sông Hinh, Sông Ba Hạ và Krông H’năng vận hành điều tiết nước hồ chứa thủy điện trong trong mùa cạn theo đúng Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba (Quyết định số 878/QĐ-TTg), nhất là các thời kỳ cao điểm dùng nước gia tăng. Đề nghị Công ty Điện lực Phú Yên có phương án chủ động cấp đủ nguồn điện cho các trạm bơm chống hạn trên địa bàn tỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng nhiệm vụ được giao chỉ đạo tổ chức theo dõi, tăng cường dự báo, cảnh báo, cung cấp thông tin về tình hình khí tượng thủy văn, diễn biến nguồn nước, xâm nhập mặn cho các cơ quan, đơn vị liên quan để phục vụ chỉ đạo triển khai các biện pháp phòng, chống xâm nhập mặn.

Các chủ hồ chứa thủy lợi, thủy điện thực hiện nghiêm túc vận hành điều tiết hồ chứa theo quy trình QĐ 878 và chỉ đạo của UBND tỉnh về vận hành điều tiết cấp nước trong mùa cạn để phục vụ sản xuất và sinh hoạt ở vùng hạ du, nhất là thời kỳ cao điểm, sử dụng nước gia tăng, mùa khô năm 2024; đồng thời cung cấp thông tin báo cáo trong mùa cạn theo đúng quy trình, quy định đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Công Thương, các địa phương liên quan và Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam để thống nhất vận hành, điều tiết xả cấp nước của từng nhà máy thủy điện đảm bảo phù hợp với nhu cầu nước vùng hạ du cần để phục vụ dân sinh, sản xuất năm 2024.

Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam; Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên; Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để triển khai phương án, giải pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, kịp thời, hiệu quả. Chủ động xây dựng kế hoạch, cập nhật phương án, giải pháp phòng chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn; có kế hoạch điều tiết cấp nước tưới đảm bảo, kịp thời, hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra. Xây dựng phương án vận hành công trình phù hợp đảm bảo cấp nước sinh hoạt cho người dân trong mùa khô; kiểm tra tình hình hoạt động của các công trình cấp nước sinh hoạt; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị quản lý, khai thác, vận hành các công trình cấp nước sinh hoạt có hiệu quả. Trường hợp thiếu nước, nguồn nước không đảm bảo chủ động, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị và các chủ hồ để thống nhất vận hành, điều tiết nước hợp lý theo các thời điểm dùng nước gia tăng; có kế hoạch tổ chức lấy nước, sử dụng có hiệu quả, khi các nhà máy thủy điện vận hành, điều tiết xả, cấp nước.

Công ty TNHH MTV Thủy nông Đồng Cam khẩn trương rà soát, xây dựng dự toán sửa chữa, nâng cấp trạm bơm chống hạn xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa và khơi thông dòng chảy cung cấp nước cho trạm bơm chống hạn Hòa Định, huyện Phú Hòa gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên rà soát đánh giá nhu cầu nước của Nhà máy nước Đông Bắc Sông Cầu để báo cáo, đề xuất gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh, bổ sung Giấy phép khai thác nước ngầm theo đúng quy định; đồng thời có giải pháp lâu dài.

Ban quản lý các dự án ĐTXD tỉnh khẩn trương phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên, các đơn vị, địa phương liên quan có giải pháp thi công dự án xây kè chống sạt lở bờ Tả sông Ba (đoạn qua xã Hòa An) phù hợp để cung cấp đủ nước cho Trạm bơm nước cấp 1, xã Hòa An, huyện Phú Hòa trong mùa khô hạn năm 2024; đồng thời có giải pháp lâu dài.

Đài Khí tượng thủy văn Phú Yên thường xuyên cập nhật và tăng cường công tác cảnh báo, dự báo kịp thời về diễn biến của thời tiết; nhận định xu thế khí hậu mùa khô khu vực tỉnh Phú Yên gửi các cơ quan, đơn vị liên quan theo quy định.

Các sở, ban, ngành khác và đoàn thể tỉnh liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hỗ trợ các địa phương, đơn vị trong công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn năm 2024, góp phần giảm thiểu thiệt hại, ổn định đời sống Nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: