Học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh (04/03/2013)
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên vừa ban hành Hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2013 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân.

Nội dung yêu cầu là tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về mục đích, yêu cầu của Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI). Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập trung vào phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương, gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khóa: “Suốt đời phấn đầu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị”. Đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ tiếp tục đi vào nề nếp trong sinh hoạt chi bộ; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Về nội dung học tập và liên hệ, học tập và làm theo phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong công tác, trong quan hệ cụ thể hằng ngày với nhân dân, vì dân, tôn trọng dân. Sau học tập, cấp ủy đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên bổ sung nội dung chuyên đề năm 2013 vào chương trình, kế hoạch của tập thể và bản đăng ký làm theo của cá nhân năm 2013 về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Quy định về những điều đảng viên không được làm và Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

 

(Theo PYO)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: