Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em
Hoạt động lãnh đạo UBND Tỉnh
Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em (05/03/2013)
Kế hoạch UBND tỉnh thực hiện Kế hoạch số 32-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới vừa được UBND tỉnh phê duyệt.

Theo đó, yêu cầu đề ra là nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, tổ chức và toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới, nắm vững nhiệm vụ và giải pháp được xác định trong chỉ thị số 20/CT/TW và Kế hoạch số 32-KH/TU ngày 12/12/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

Cùng với việc học tập quán triệt Chỉ thị số 20-CT/TW tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong các tầng lớp nhân dân.

Cùng với đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền và các ngành đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, thực hiện việc lồng ghép, đưa vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của từng ngành, chỉ đạo quán triệt nội dung chỉ thị đến lãnh đạo, cán bộ đặc biệt là các đơn vị có chức năng nhiệm vụ lãnh đạo, thực hiện công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em trên cơ sở đó ban hành kế hoạch cụ thể giải quyết các vấn đề bức xúc liên quan đến công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, góp phần từng bước nâng cao hiệu quả công tác công tác chăm sóc giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành chức năng và địa phương tổ chức thực hiện tốt nội dung Chỉ thị số 20-CT-TW và Kế hoạch số 32-KH/TU về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu tham mưu đề xuất UBND Tỉnh về các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xây dựng cơ chế phối hợp hoạt động liên ngành, đảm bảo cán bộ làm công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em từ tỉnh đến cơ sở, hình thành đội ngũ cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em - bình đẳng giới ở cơ sở.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tăng cường hướng dẫn, thường xuyên tuyên truyền phổ biến pháp luật chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; kiểm tra việc tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý cho trẻ em; tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác khai sinh cho trẻ em. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các ngành liên quan, địa phương thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm đối với trẻ em; lồng ghép tổ chức triển khai thực hiện tốt Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015 với Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2011-2015.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh, không có bạo lực; cùng với các ngành liên quan tỏ chức giáo dục cho học sinh kiến thức phòng ngừa tai nạn thương tích và tổ chức dạy bơi cho học sinh, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, chú trọng việc rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng tự bảo vệ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho học sinh trong nhà trường.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các ngành liên quan và địa phương xây dựng các điểm vui chơi giải trí phù hợp dành cho trẻ em, tăng cường thanh tra, kiểm tra và quản lý chặt chẽ các sản phẩm văn hóa, dịch vụ vui chơi, giải trí dành cho trẻ em.

Sở  Y tế phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em, thực hiện tốt chính sách khám bệnh, chữa bệnh cho trẻ em dưới sáu tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em của hộ gia đình nghèo; phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật; thực hiện thí điểm một số loại hình dịch vụ y tế hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em bị xâm hại tình dục, trẻ em bị bạo lực.

UBND tỉnh cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 20-CT/TW và Kế hoạch số 32-KHH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phù hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương trong cùng thời kỳ; lồng ghép hiệu quả với các chương trình khác có nội dung liên quan trên địa bàn; chủ động bố trí ngân sách, nhân lực; tích cực phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các ngành, đơn vị liên quan trong việc triển khai các nội dung của Kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiết thực về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em; đi đôi với tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện trên địa bàn phụ trách theo quy định.

Thời gian qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực và đạt được một số kết quả quan trọng. Bên cạnh sự chăm lo của Nhà nước, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em từng bước được xã hội hóa, hằng năm nhiều tổ chức, cá nhân từ thiện trong và ngoài tỉnh đã có nhiều hoạt động trợ giúp trẻ em đạt nhiều hiệu quả. Tuy nhiên, ngoài những thuận lợi vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định trong công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em mà cần có sự quan tâm hơn nữa từ các cấp, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và gia đình.

 

Quốc Vũ (Nguồn KH số 22/KH-UBND ngày 04/3/2013)

 

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: