Tiếp tục triển khai thực hiện tốt mô hình điểm của địa phương
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt mô hình điểm của địa phương (01/12/2022)
Cải cách hành chính là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị - xã hội, nhằm sửa đổi toàn diện hệ thống hành chính nhà nước, giúp cơ quan nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn, phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp và tăng tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh. Do đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1234/QĐ-UBND ngày 16/7/2020 phê duyệt Đề án thực hiện mô hình điểm công tác cải cách hành chính của tỉnh Phú Yên (Đề án).

Theo Đề án, có 03 mô hình điểm được triển khai thực hiện gồm: “Liên thông thủ tục hành chính về đất đai với cơ quan thuế, rút ngắn thời gian thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” thực hiện tại UBND thành phố Tuy Hòa; “Ngày tiếp nhận hồ sơ trực tuyến” thực hiện tại UBND thị xã Sông Cầu; “Ngày không hẹn trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính” thực hiện tại UBND thị xã Đông Hòa. Qua báo cáo số 232/BC-UBND ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh cho thấy, UBND thành phố Tuy Hòa, UBND thị xã Sông Cầu và UBND huyện Đông Hòa đều nghiêm túc triển khai thực hiện các mô hình điểm theo Đề án của UBND tỉnh phê duyệt. Việc thực hiện 03 mô hình điểm đều mang lại hiệu quả thiết thực, như: Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, tăng tính công khai, minh bạch trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh. Cả 03 mô hình điểm này đều được người dân, tổ chức đánh giá cao và đồng tình ủng hộ thực hiện.

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện các mô hình điểm tại các địa phương đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, cụ thể: Đối với mô hình “Liên thông thủ tục hành chính về đất đai với cơ quan thuế, rút ngắn thời gian thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” thực hiện tại UBND thành phố Tuy Hòa từ tháng 12/2020 đến 30/7/2022 đã tiếp nhận, giải quyết 245 hồ sơ, tất cả các hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn. Mô hình “Ngày tiếp nhận hồ sơ trực tuyến” thực hiện tại UBND thị xã Sông Cầu tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị xã từ tháng 7/2020 đến nay là 306 hồ sơ trực tuyến trên tổng số 4.980 hồ sơ đã tiếp nhận. Mô hình “Ngày không hẹn trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính” thực hiện tại UBND thị xã Đông Hòa từ tháng 10/2020 đến nay đã tiếp nhận và giải quyết 1.080 hồ sơ; trong đó: 1.018 hồ sơ lĩnh vực Thành lập và hoạt động hộ kinh doanh, 62 hồ sơ lĩnh vực Chứng thực.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện các mô hình điểm tại các địa phương vẫn còn tồn tại những hạn chế, khó khăn về số lượng thủ tục hành chính được chọn để áp dụng thực hiện các mô hình điểm còn ít: thành phố Tuy Hòa áp dụng 01 thủ tục, thị xã Đông Hòa áp dụng 05 thủ tục và thị xã Sông Cầu không triển khai thực hiện đối với các thủ tục hành chính thường hay phát sinh giao dịch, như đất đai và bảo trợ xã hội. Số lượng hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo 03 mô hình điểm này còn quá thấp. Mô hình “Ngày tiếp nhận hồ sơ trực tuyến” và “Ngày không hẹn trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính” được khuyến khích áp dụng triển khai đến các xã, phường trên địa bàn 02 thị xã nhưng cũng chưa có địa phương cấp xã nào áp dụng.

Để thực hiện hiệu quả các mô hình điểm trong thời gian đến, UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Tuy Hòa, UBND thị xã Sông Cầu, UBND thị xã Đông Hòa tiếp tục triển khai thực hiện tốt mô hình điểm của địa phương mình và hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương khác đối với việc nhân rộng mô hình điểm của địa phương mình. Mở rộng việc triển khai thực hiện 03 mô hình điểm trên đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố để đảm bảo thực hiện thống nhất, có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Đối với mô hình điểm “Ngày tiếp nhận hồ sơ trực tuyến” và mô hình điểm “Ngày không hẹn trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính” triển khai thực hiện nhân rộng tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và 110/110 Bộ phận một cửa của UBND cấp xã.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt, triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức đơn vị mình áp dụng thực hiện nghiêm túc 03 mô hình này vào giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân khi có nhu cầu; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện của cán bộ, công chức, viên chức. Đồng thời, chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến thường xuyên trên các phương tiện thông tin đại chúng để Nhân dân biết, thực hiện và giám sát hoạt động cơ quan hành chính.

Giao Sở Nội vụ theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh về tình hình kết quả đạt được trong triển khai thực hiện mô hình điểm theo định kỳ. Đồng thời, nghiên cứu các mô hình mới để tiếp tục tổ chức thí điểm triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế, góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: