Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (03/06/2024)
UBND tỉnh vừa có Văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 20/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC).

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nghiêm việc công bố, công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các TTHC theo quy định; 100% hồ sơ TTHC phải được tiếp nhận, giải quyết trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC và đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Khẩn trương thực hiện rà soát, trình công bố đầy đủ TTHC nội bộ giữa UBND cấp tỉnh với các sở, ngành, UBND cấp huyện; xác định đúng phạm vi, thẩm quyền ban hành TTHC nội bộ để rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm mục tiêu, yêu cầu đề ra. Trên cơ sở danh mục TTHC nội bộ thực hiện tại địa phương do Văn phòng Chính phủ tổng hợp, căn cứ đặc thù và tình hình thực tế tại địa phương để tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố TTHC nội bộ thực hiện tại địa phương; hoàn thành trước ngày 01/7/2024. Đồng thời tổ chức rà soát 100% TTHC nội bộ đã công bố; phê duyệt theo thẩm quyền phương án đơn giản hóa, bảo đảm cắt giảm ít nhất 20% TTHC, 20% chi phí tuân thủ TTHC; hoàn thành trước ngày 01 tháng 11 năm 2024.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả việc đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, trong đó tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, gắn việc số hóa với thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC; đẩy mạnh tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa giữa các bộ, ngành, địa phương thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu. Kịp thời rà soát, nâng cấp các trang thiết bị đầu cuối tại bộ phận một cửa các cấp đáp ứng yêu cầu số hóa, tái sử dụng dữ liệu theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện TTHC, dịch vụ công, TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả không phụ thuộc địa giới hành chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết TTHC, đề cao trách nhiệm của bộ phận một cửa trong giám sát, đôn đốc việc giải quyết TTHC tại đơn vị, địa phương.

Tập trung triển khai thành công Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), đặc biệt là các nhiệm vụ, giải pháp tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 11 tháng 02 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ để xử lý dứt điểm các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng công nghệ thông tin, dữ liệu, nguồn nhân lực, kinh phí theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 19/3/2024.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nâng cao chất lượng phục vụ, minh bạch trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm các điều kiện cần thiết để thực hiện chuyển đổi sang sử dụng VNeID là tài khoản duy nhất trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trên môi trường điện tử từ ngày 01/7/2024 theo Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về định danh, xác thực điện tử.

Bên cạnh đó, tổ chức thực hiện nghiêm việc tiếp nhận, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; tăng cường đối thoại, giải quyết dứt điểm những vướng mắc, khó khăn về cơ chế, chính sách, TTHC; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thực hiện công tác giải quyết TTHC. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra cải cách TTHC nhằm nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời xử lý các trường hợp né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: