Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện (14/03/2023)
UBND tỉnh vừa có Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện

Cụ thể: Có 04 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung đối với lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông gồm: Cấp giấy phép hoạt động in; cấp lại giấy phép hoạt động in; xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in; xác nhận thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in. 02 danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ đối với lĩnh vực xuất bản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông gồm: Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu; chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu; 02 danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ đối với lĩnh vực xuất bản thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện gồm: Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy; thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm cập nhật và công khai thủ tục hành chính nêu trên vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tích hợp dữ liệu để công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định (chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành); thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và niêm yết, công khai các thủ tục hành chính này tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

UBND cấp huyện có trách nhiệm cập nhập, không công khai các thủ tục hành chính đã bị bãi bỏ nêu trên.

 

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: