Tăng cường thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tăng cường thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính (18/03/2024)
Nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp; cải thiện các chỉ số có liên quan đến công tác cải cách hành chính (CCHC) trong năm 2024, UBND tỉnh vừa có Văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong công tác CCHC.

Giải quyết thủ tục hành chính cho công dân tại Bộ phận một cửa phường 7, TP Tuy Hòa. (Ảnh PYO)

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố siết chặt, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm sự nghiêm minh trong thực thi pháp luật và củng cố niềm tin của Nhân dân. Chủ động nghiên cứu, tích cực đề xuất những sáng kiến, giải pháp, nhân rộng những cách làm hay để đẩy mạnh CCHC, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính (TTHC), nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp. 

Tập trung tổ chức rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền cắt giảm, bãi bỏ các thủ tục hành chính, quy định không cần thiết, quy định làm phát sinh chi phí tuân thủ, nhất là các thủ tục hành chính liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp. Khẩn trương rà soát, xây dựng và hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh theo đúng tiến độ thời gian quy định của UBND tỉnh tại Công văn số 639/UBND-NC ngày 30/01/2024.

Đồng thời, tập trung rà soát, kiểm tra, xử lý dứt điểm các hồ sơ trực tuyến quá hạn đang xử lý thuộc thẩm quyền giải quyết trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Quan tâm, ưu tiên một khoản kinh phí phù hợp để đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động công vụ, phục vụ CCHC; đặc biệt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp tối thiểu phải trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị cần thiết đảm bảo đượcviệc giải quyết công việc ngày một nhanh và tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường phân cấp theo quy định, đảm bảo 100% ngành, lĩnh vực thực hiện đầy đủ, đúng quy định và có hiệu quả Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và các quy định khác của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực. Tăng cường chỉ đạo công chức, viên chức của cơ quan, địa phương mình thực hiện số hóa 100% các hồ sơ TTHC tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo đúng quy định. Đổi mới có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo hướng tăng cường tính minh bạch, công khai trong trong giải quyết TTHC, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên trong năm 2024.

Từ năm 2024, thực hiện đánh giá chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ chỉ số chỉ đạo điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử trên Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC của tỉnh và trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; đảm bảo năm 2024, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết TTHC đạt 90%; mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết các TTHC lĩnh vực đất đai, xây dựng, đầu tư đạt tối thiểu 85%.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến và lợi ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến để người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức có nhận thức đầy đủ, từ đó sử dụng dịch vụ công trực tuyến và nâng cao hiệu quả giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, thường xuyên kiện toàn hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng để tích cực tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp các tiện ích tham gia dịch vụ công trực tuyến. Đẩy mạnh chứng thực bản sao điện tử từ bản chính để đạt tỷ lệ 100% theo quy định tại Chương trình hành động 02/CTr-UBND ngày 18/01/2024 của UBND tỉnh.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: