Sửa đổi, bổ sung 08 TTHC trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Sửa đổi, bổ sung 08 TTHC trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện (11/10/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết 08 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Các thủ tục được sửa đổi, bổ sung gồm: (1) Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp; (2) Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện; (3) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu; (4) Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; (5) Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất; (6) Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm; (7) Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất; (8) Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện “dồn điền đổi thửa" (đồng loạt).

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường cập nhật thủ tục hành chính này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tích hợp dữ liệu để công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo đúng quy định; phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và UBND cấp huyện rà soát, thiết lập quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh (địa chỉ: dichvucong.phuyen.gov.vn) theo Danh mục thủ tục hành chính đã công bố. Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai giao Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm cập nhật hồ sơ vào Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, phần mềm Cơ sở dữ liệu đất đai đối với tất cả hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận.

UBND cấp huyện chỉ đạo niêm yết, công khai các thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị; chỉ đạo UBND cấp xã, các phòng chuyên môn phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cập nhật hồ sơ vào Cơ sở dữ liệu đất đai, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đối với tất cả hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận.

Danh mục các thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung này thay thế các thủ tục hành chính tương ứng đã được công bố tại Quyết định số 627/QĐ-UBND ngày 10/05/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung, thay thế trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: