Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước (01/12/2022)
Thực hiện Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ; UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, mục tiêu trước ngày 01/4/2023, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh được thống kê, công bố (lần đầu) và 100% TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh được công khai trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh. Trước ngày 01/01/2025, 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh được rà soát, đơn giản hóa, bảo đảm đạt tỷ lệ cắt giảm ít nhất 20% TTHC và 20% chi phí tuân thủ TTHC. Trong đó, trước ngày 01/01/2024 các sở, ban, ngành trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với ít nhất 50% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý. Trước ngày 01/01/2025 các sở, ban, ngành trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với 100% TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý.

Để triển khai tốt các mục tiêu nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các nội dung, nhiệm vụ như: Thống kê, công bố, công khai TTHC nội bộ; tổ chức rà soát, phê duyệt và thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc phạm vi chức năng của UBND tỉnh; phối hợp tổ chức rà soát, phê duyệt, thực thi phương án đơn giản hóa TTHC nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước trên các lĩnh vực trọng tâm ưu tiên. Kịp thời phổ biến, tuyên truyền nội dung kế hoạch này đến công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, địa phương mình để triển khai thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đúng tiến độ.

Đối với TTHC nội bộ trong từng sở, ban, ngành; TTHC nội bộ của UBND cấp huyện và TTHC nội bộ của UBND cấp xã, UBND tỉnh giao người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào tình hình thực tế; tự quyết định việc thống kê, công bố, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ và xác định cụ thể tại kế hoạch rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ giai đoạn 2022 - 2025 của cơ quan, đơn vị, địa phương. Chủ tịch UBND cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã phối hợp với các sở, ban, ngành chủ trì trong thực hiện thống kê, rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ trong tỉnh có liên quan.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: