Nỗ lực nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Phú Yên
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Nỗ lực nâng cao Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Phú Yên (17/05/2024)
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện cải cách hành chính (CCHC), nâng cao vai trò và trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện cải cách hành chính toàn diện và đồng bộ ở tất cả các lĩnh vực, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC, nâng cao Chỉ số CCHC tỉnh Phú Yên năm 2024.

Theo kế hoạch này, các sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như: Tăng cường công tác chỉ đạo CCHC, thực hiện đánh giá thường xuyên kết quả đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả; triển khai các chủ trương của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đảm bảo thời gian theo quy định của Trung ương và của tỉnh.

Đồng thời, tập trung nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), đẩy mạnh cải cách TTHC thực chất, cải thiện mức độ hài lòng của người dân trong giải quyết TTHC; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền CCHC; tuyên truyền nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về trách nhiệm tham gia CCHC, trách nhiệm phục vụ Nhân dân; tuyên truyền hướng dẫn người dân hiểu, đồng hành thực hiện.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương xác định cụ thể các tồn tại, hạn chế và trách nhiệm trong từng lĩnh vực của từng cơ quan, đơn vị để có giải pháp kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện từ đó cải thiện các nội dung đảm bảo từng lĩnh vực năm 2024 đều tăng điểm hơn so với năm 2023. Lưu ý, việc khắc phục các tồn tại, hạn chế, cải thiện và nâng cao các chỉ số liên quan đến công tác CCHC là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Các cơ quan được phân công phụ trách chủ trì, tổng hợp các lĩnh vực CCHC (Văn phòng UBND tỉnh, các sở: Nội vụ, Tư pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư) nâng cao vai trò, chủ động tham mưu UBND tỉnh giải pháp cải thiện từng lĩnh vực; chủ động hướng dẫn, đôn đốc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị hoàn thành các nội dung theo yêu cầu của Chỉ số CCHC.

Thời gian qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính (CCHC) và đã đạt được một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, kết quả công bố các chỉ số có liên quan đến công tác CCHC của tỉnh năm 2023 và việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ CCHC chưa đạt yêu cầu. Mức độ hài lòng của người dân về sự phục vụ các cơ quan hành chính cũng như kết quả đánh giá của đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo, quản lý cấp sở, ban, ngành, UBND cấp huyện và lãnh đạo cấp phòng chuyên môn thuộc sở vẫn còn thấp và thấp hơn mức trung bình chung của cả nước.

Năm 2023, Chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh Phú Yên đạt 85,39%, xếp vị thứ 52/63, tăng 9,4 điểm và tăng 11 bậc so với năm 2022; Chỉ số SIPAS đạt 79,66%, xếp vị thứ 51/63, tăng 1,71 điểm và giảm 03 bậc so với năm 2022.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: