Nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính từ nay đến hết năm 2023
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính từ nay đến hết năm 2023 (30/10/2023)
UBND tỉnh vừa chỉ đạo các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và các nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm từ nay đến hết năm 2023.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục thay đổi tư duy, cách làm; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính. Tập trung rà soát, cải cách quy trình, thủ tục hành chính nội bộ, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính, tránh phát sinh thủ tục gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Thường xuyên rà soát đề xuất cắt giảm thực chất các thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, đáp ứng hai yêu cầu về công tác quản lý và tạo sự thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ động đề xuất các nội dung cần phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính và trong nội bộ từng bộ từng sở, ngành, địa phương, nâng cao tính chủ động trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị. Xây dựng, trình công bố và tổ chức công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác các thủ tục hành chính của địa phương, đơn vị trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành tỉnh. Thường xuyên rà soát, làm sạch toàn bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được công bố, công khai trên Cở sở dữ liệu quốc gia về TTHC, bảo đảm chính xác, đầy đủ, kịp thời. Thời gian hoàn thành trong tháng 11/2023.

Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cải cách thủ tục hành chính nhằm công khai, minh bạch quy trình, thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành rà soát, lập danh mục TTHC cấp huyện, cấp xã còn hiệu lực do ngành mình tham mưu gửi Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật, hoàn chỉnh TTHC còn hiệu lực trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, thời gian hoàn thành trong tháng 11/2023. 

Rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC, dịch vụ công cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh; đẩy mạnh thực hiện số hóa hồ sơ theo hướng lấy người dùng làm trung tâm, cắt giảm các thông tin phải khai báo, cung cấp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm mục tiêu cắt giảm ít nhất 20% thông tin phải khai báo. Thời gian hoàn thành tháng 11/2023.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương tích hợp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần lên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, Cổng Dịch vụ công Quốc gia, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và các sở, ngành, địa phương rà soát cập nhật đầy đủ, kịp thời các TTHC còn hiệu lực của cấp huyện, cấp xã đảm bảo đồng bộ, thống nhất.

Bên cạnh đó, khẩn trương triển khai xây dựng hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu kết quả giải quyết TTHC tỉnh Phú Yên và kho dữ liệu điện tử cá nhân phục vụ tái sử dụng thông tin kết quả giải quyết TTHC, dữ liệu số hóa. Thường xuyên rà soát phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh và đơn vị liên quan xử lý và kiến nghị xử lý việc thực hiện đồng bộ, tương thích nhất là các dữ liệu, số liệu giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ tại các bộ phận chuyên môn, Chi cục Quản lý đất đai và các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai các huyện, thị xã, thành phố; có giải pháp khắc phục quyết liệt tình trạng trễ hạn trong giải quyết hồ sơ TTHC trên lĩnh vực đất đai.

Văn phòng UBND tỉnh chủ động, rà soát thực hiện các nhiệm vụ liên quan công tác cải cách thủ tục hành chính; thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương trong thực hiện các chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính và triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Kịp thời nắm bắt, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân trong thực hiện thủ tục hành chính để tham mưu, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải pháp tháo gỡ.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: