Khẩn trương cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Khẩn trương cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI của tỉnh (13/04/2024)
Để nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của tỉnh năm 2024, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương nghiên cứu Báo cáo phân tích kết quả Chỉ số PAPI năm 2023 của tỉnh, nghiêm túc phân công, xác định trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và cá nhân trong việc triển khai các giải pháp khắc phục những hạn chế; tăng cường kỷ luật, kỷ cương của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân, tổ chức.

Người dân tham gia giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Ảnh minh họa

UBND tỉnh lưu ý, các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, cấp xã nghiên cứu kết quả báo cáo PAPI và rà soát, đánh giá, phân tích làm rõ nguyên nhân và đề ra nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, gắn với trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân. Lượng hóa các nhiệm vụ, đề ra các chỉ tiêu cụ thể cho từng nội dung thuộc ngành, địa phương mình phụ trách và theo dõi đánh giá kết quả thực hiện thường xuyên.

Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể CBCCVC về ý nghĩa, nội dung của Chỉ số PAPI và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước và của cá nhân mỗi cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của các cơ quan nhà nước. Đổi mới và đa dạng hình thức thông tin, tuyên truyền đến người dân về chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật. Tăng cường công khai, minh bạch về quy hoạch/kế hoạch sử dụng đất, về thu, chi ngân sách địa phương và việc giải quyết các chế độ chính sách an sinh xã hội cho người dân.

Quan tâm, ưu tiên một khoản kinh phí phù hợp để đầu tư cơ sở vật chất phục vụ hoạt động công vụ, phục vụ cải cách hành chính; đặc biệt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp tối thiểu phải trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị cần thiết đảm bảo đượcviệc giải quyết công việc ngày một nhanh và tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Quyết tâm trong đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; đẩy nhanh việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC.

UBND cấp huyện chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị và UBND cấp xã thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội và các chính sách về bồi thường đất đai, hoa màu, hỗ trợ tái định cư cho người dân; thực hiện nghiêm túc các quy định của Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại cộng đồng dân cư, đảm bảo người dân hiểu biết và thực hiện được các quy định pháp luật liên quan đến đời sống; nâng cao ý thức về quyền lợi, nghĩa vụ trong việc tham gia vào đời sống chính trị tại cơ sở, cùng tham gia vào phòng, chống tham nhũng trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị tập trung cải thiện các chỉ số nội dung điểm thấp, nâng cao chất lượng phục vụ người dân trong việc giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tư pháp; dịch vụ khám chữa bệnh, giáo dục, cung cấp điện nước, giải quyết việc làm, an ninh trật tự, khiếu nại, tố cáo. Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp và tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trong quá trình triển khai thực hiện.

Trước đó, ngày 02/4/2024, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam, Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chương trình phát triển Liên Hợp quốc tại Việt Nam (UNDP), đã phối hợp đồng tổ chức công bố kết quả Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) ở Việt Nam năm 2023.

Theo kết quả đánh giá, chỉ số PAPI tỉnh Phú Yên năm 2023 đạt 40,42/80 điểm (giảm 0,32 điểm so với năm 2022); xếp vị thứ 50/61 tỉnh , thành phố (tụt 03 bậc so với năm 2022), thuộc nhóm thấp. Điểm cao nhất là 46,04 điểm (Thừa Thiên Huế), thấp nhất là 38,97 (Đắk Nông).

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: