Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2023
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2023 (31/12/2022)
Nhằm tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số của tỉnh và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2021-2025; UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Yên năm 2023.

Theo kế hoạch, mục tiêu phấn đấu 100% văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, bộ, ngành của Chính phủ ban hành trong năm được triển khai kịp thời; 100% văn bản quy phạm pháp luật trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp phát hiện qua rà soát, kiểm tra được xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý. 100% hồ sơ đủ điều kiện được giải quyết đúng pháp luật, đúng thời gian quy định.  Kịp thời hoàn thiện quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan hành chính nhà nước của tỉnh đáp ứng theo quy định pháp luật hiện hành; 100% các cơ quan nhà nước của tỉnh có cơ cấu công chức, viên chức theo vị trí việc làm. 100% văn bản và hồ sơ công việc của cơ quan hành chính nhà nước (trừ nội dung mật) được thực hiện ký số, phát hành văn bản điện tử và xử lý trên môi trường điện tử; thực hiện họp trực tuyến hoặc phòng họp không giấy tờ. 100% TTHC đáp ứng yêu cầu được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; tích hợp 50% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ hành chính công, dịch vụ sự nghiệp công (y tế, giáo dục) đạt trên 85%.

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, sáng tạo, quyết liệt, áp dụng những giải pháp, sáng kiến mới để thực hiện các nhiệm vụ công tác cải cách hành chính, xem đây là khâu đột phá trong công tác quản lý, điều hành của cơ quan, địa phương. Cụ thể các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023 gắn với việc chuyển đổi số của tỉnh. Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, theo dõi đánh giá việc triển khai, quán triệt, thực hiện công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị mình; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Sở Nội vụ chủ động theo dõi, tham mưu UBND tỉnh các biện pháp, giải pháp khác về chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính của tỉnh phù hợp với tình hình thực tiễn trong triển khai thực hiện kế hoạch. Tổ chức đánh giá, chấm điểm kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ và đánh giá, xếp hạng kết quả công tác cải cách hành chính của từng sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Các đơn vị liên quan chủ động phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại kế hoạch.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: