Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp huyện, xã
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cấp huyện, xã (06/03/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Danh mục 106 thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh nhân dịp đầu Xuân Quý Mão năm 2023

Cụ thể: Lĩnh vc trng trt 01 thủ tục hành chính; lĩnh vực bảo vệ thực vật 8 thủ tục hành chính; lĩnh vực lâm nghiệp 16 thủ tục hành chính; lĩnh vực thủy sản 22 thủ tục hành chính; lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm và thủy sản 05 thủ tục hành chính; lĩnh vực chăn nuôi 04 thủ tục hành chính; lĩnh vc thú y 17 thủ tục hành chính; lĩnh vực thủy lợi 19 thủ tục hành chính; lĩnh vực phòng, chống thiên tai 03 thủ tục hành chính; lĩnh vc nông nghiệp 03 thủ tục hành chính; lĩnh vc khoa hc, công ngh, môi trưng 01 thủ tục hành chính; lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn 07 thủ tục hành chính.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm cập nhật và công khai 106 thủ tục hành chính này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tích hợp dữ liệu để công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định (chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành). Thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và niêm yết, công khai các thủ tục hành chính này tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

Cùng ngày, UBND tỉnh cũng ban hành Quyết định công bố Danh mục 15 thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Cụ thể: lĩnh vc kinh tế hp tác và phát trin nông thôn 03 thủ tục hành chính; lĩnh vc lâm nghip 03 thủ tục hành chính; lĩnh vc nông nghiệp 01 thủ tục hành chính; lĩnh vc thy li 05 thủ tục hành chính; lĩnh vc thy sn 03 thủ tục hành chính. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tích hợp dữ liệu để công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo đúng quy định (chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành). UBND cấp huyện thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và niêm yết, công khai các thủ tục hành chính này tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của huyện và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị (nếu có).

UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định công bố Danh mục 11 thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Cụ thể: Lĩnh vực nông nghiệp 01 thủ tục hành chính; lĩnh vực khoa học, công nghệ, môi trường 01 thủ tục hành chính; lĩnh vực phòng chống thiên tai 05 thủ tục hành chính; lĩnh vực thủy lợi 03 thủ tục hành chính; lĩnh vực trồng trọt 01 thủ tục hành chính. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm cập nhật các thủ tục hành chính vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tích hợp dữ liệu để công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo đúng quy định (chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành). UBND cấp xã thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền và niêm yết, công khai các thủ tục hành chính này tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của xã và trên Trang thông tin điện tử của đơn vị (nếu có).

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: