Cập nhật, công khai kịp thời TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Cập nhật, công khai kịp thời TTHC trên Cổng dịch vụ công quốc gia (21/06/2022)
Trong 06 tháng đầu năm 2022, công tác cải cách hành chính của tỉnh đã được lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh quan tâm, kịp thời chỉ đạo triển khai thực hiện đúng tiến độ Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 đã đề ra, đồng thời khắc phục được một số tồn tại, hạn chế của những năm trước như: xử lý, khắc phục các VBQPPL có nội dung bất cập; sắp xếp, tinh gọn bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước.

Trong đó, đối với công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và địa phương đã chủ động rà soát tất cả các quy định về TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý, giải quyết của cơ quan, đơn vị mình để báo cáo và đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các TTHC không phù hợp, không thống nhất với các quy định pháp luật hiện hành. Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông Vận tải đang tiến hành rà soát tất cả các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của cơ quan, đơn vị mình, trong đó tập trung vào 67 thủ tục hành chính trọng tâm ở 12 lĩnh vực (bảo vệ thực vật, chăn nuôi, thú y, nghệ thuật biểu diễn, thi, tuyển sinh, giáo dục nghề nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch, đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt) để báo cáo và đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ các TTHC không phù hợp, không thống nhất giữa các văn bản.

Đồng thời, trong 06 tháng đầu năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 19 quyết định công bố thủ tục hành chính và danh mục thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Trong tổng số 262 thủ tục hành chính được công bố, có 171 thủ tục hành chính ban hành mới, 66 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và 15 thủ tục hành chính bãi bỏ. Trên cơ sở thủ tục hành chính được công bố, Văn phòng UBND tỉnh đã tiến hành địa phương hóa, cập nhật và thực hiện công khai kịp thời, đầy đủ trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo đúng thời gian quy định.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: