Ban hành mới 03 thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Ban hành mới 03 thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện (30/10/2023)
UBND tỉnh vừa công bố danh mục và quy trình nội bộ giải quyết 03 thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thuỷ điện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương.

Theo đó, danh mục 3 thủ tục hành chính ban hành mới đó là: (1) Cấp Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vị bảo vệ đập, hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thuỷ điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐCP); (2) Cấp lại Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vị bảo vệ đập, hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thuỷ điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐCP); (3) Cấp Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép cho các hoạt động trong phạm vị bảo vệ đập, hồ chứa thuỷ điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thuỷ điện quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP)

UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương có trách nhiệm cập nhật và công khai các thủ tục hành chính này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và tích hợp dữ liệu để công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định; niêm yết, công khai các thủ tục hành chính này tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và trên Trang thông tin điện tử của Sở; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền, theo đúng quy định.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: