Thực hiện Đề án Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Thực hiện Đề án Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước (11/09/2020)
UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Phú Yên, giai đoạn 2020 - 2025”.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025: Bảo đảm 100% cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan nhà nước lập hồ sơ điện tử trên Hệ thống quản lý tài liệu điện tử và giao nộp vào Kho lưu trữ tài liệu điện tử hiện hành của các cơ quan, đơn vị theo quy định; tối thiểu 80% tài liệu lưu trữ tại các cơ quan nhà nước được tạo lập dạng điện tử theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và lưu trữ điện tử (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác); tối thiếu 90% Lưu trữ cơ quan thực hiện quy trình khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ trong môi trường mạng (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác); tối thiểu 80% tài liệu, hồ sơ lưu trữ điện tử hình thành trong các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử có thời hạn bảo quản vĩnh viễn được trích xuất chuyển giao vào Lưu trữ lịch sử trong thời hạn 03 năm kể từ khi tài liệu, hồ sơ được tạo lập (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác);

Ngoài ra, bảo đảm 100% Lưu trữ lịch sử, Lưu trữ chuyên ngành có giải pháp bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử có thời hạn bảo quản vĩnh viễn; tối thiểu 80% tài liệu lưu trữ tại Lưu trữ lịch sử, Lưu trữ chuyên ngành không thuộc danh mục hạn chế sử dụng được xây dựng dữ liệu đặc tả và được tổ chức sử dụng trên môi trường mạng; tối thiểu 90% Lưu trữ lịch sử, Lưu trữ chuyên ngành số hóa tối thiểu 30% tài liệu lưu trữ không ở định dạng điện tử tại Lưu trữ lịch sử, Lưu trữ chuyên ngành có tần suất sử dụng cao, biên mục dữ liệu đặc tả đáp ứng yêu cầu phục vụ độc giả sử dụng tài liệu lưu trữ trực tuyến theo quy định; tối thiểu 50% Lưu trữ lịch sử, Lưu trữ chuyên ngành có tài liệu lưu trữ điện tử được tích hợp vào Hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử Phông Lưu trữ nhà nước; 100% công chức, viên chức làm công tác lưu trữ (kể cả kiêm nhiệm) ở các cơ quan nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về lưu trữ tài liệu điện tử.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản về công tác văn thư, lưu trữ phù hợp với yêu cầu quản lý tài liệu lưu trữ điện tử và tình hình thực tế của địa phương theo quy định của pháp luật hiện hành. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chỉnh lý tài liệu giấy tồn đọng để đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu nhằm thực hiện quy trình khai thác, sử dụng và quản lý tài liệu lưu trữ điện tử trong môi trường mạng.

Đồng thời, triển khai xây dựng Kho lưu trữ điện tử của các cơ quan trên địa bàn tỉnh sau khi có Thông tư quy định tiêu chuẩn Kho lưu trữ số; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ lưu trữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng tiêu chuẩn vị trí việc làm và yêu cầu thực hiện nghiệp vụ lưu trữ điện tử, triển khai thực hiện từ năm 2021 – 2025; xây dựng Đề án số hóa tài liệu tại Lưu trữ lịch sử tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt, hoàn thành năm 2020.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: