Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (30/03/2020)
Sau hơn một năm đi vào hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Yên đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo nhiều thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong giải quyết thủ tục hành chính, góp phần là thay đổi bộ mặt của tỉnh trong công cuộc cải cách hành chính.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương kiểm tra tình hình hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh khi Trung tâm vừa đi vào hoạt động 

Một số kết quả bước đầu

Vừa qua, Đoàn khảo sát của HĐND tỉnh đã có buổi làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) tỉnh về công tác tổ chức, quản lý bộ máy và kết quả hoạt động của Trung tâm. Đoàn khảo sát đánh giá cao sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm trong thời gian qua đã đạt được một số kết quả bước đầu.

Trung tâm PVHCC tỉnh là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng UBND tỉnh được thành lập theo Quyết định số 2397/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh và chính thức hoạt động từ ngày 15/02/2019, có con dấu để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Lãnh đạo Trung tâm gồm: 01 Giám đốc, 01 Phó Giám đốc và 01 chuyên viên làm việc kiêm nhiệm. Số công chức làm việc thường xuyên là 21 người được các sở, ban, ngành và các cơ quan ngành dọc cử đến để tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó: 14 người của các sở, ngành, 01 người của Cục thuế, 01 người của Bảo hiểm xã hội tỉnh và 05 người của Công an tỉnh. 

Hiện nay, Trung tâm thuê cơ sở vật chất và trang thiết bị của Bưu điện tỉnh để làm trụ sở hoạt động, khu vực tiếp nhận và trả kết quả của 23 sở, ban, ngành, được chia thành từng quầy, với tổng số 25 quầy, được bố trí máy tính, máy in, máy scan, máy gọi số, tủ, bàn, ghế, máy lạnh,…. Đã cơ bản đáp ứng nhu cầu làm việc, thuận lợi cho việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) và từng bước đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 15/02/2019 đến 29/02/2020, Trung tâm đã tiếp nhận 76.188 hồ sơ, đã giải quyết được 74.325 hồ sơ, trong đó: số hồ sơ thực hiện qua dịch vụ Bưu chính công ích là 2.472/76.188  hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,03 % và 25.316/76.188 hồ sơ trả kết quả, chiếm tỷ lệ 0,33%; số hồ sơ người dân, tổ chức nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công là 4.554/76.188 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,06% và nộp trực tiếp tại quầy hoặc dịch vụ bưu chính là 70.225  hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,92%; trung bình mỗi ngày có từ 300 cá nhân là người dân, tổ chức, doanh nghiệp đến giải quyết hồ sơ, TTHC. Số hồ sơ trả trước hẹn, đúng hẹn là 73.894 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 99,4%.

Các đơn vị tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm tự thu, quản lý, sử dụng và chịu trách nhiệm về các khoản phí, lệ phí đối với các TTHC có yêu cầu nộp phí, lệ phí, chỉ có 02 đơn vị ký hợp đồng với Bưu điện tỉnh để thu hộ phí, lệ phí là Sở Giao thông vận tải và Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

Công tác phối hợp giữa Trung tâm với lãnh đạo các Sở, ban, ngành trong việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết TTHC được thực hiện chặt chẽ. Đa số cá nhân, tổ chức hài lòng với thái độ phục vụ của công chức, viên chức tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm. Đến nay, chưa xảy ra trường hợp phản ánh, khiếu nại của tổ chức, cá nhân về tinh thần, thái độ làm việc của công chức, viên chức Trung tâm.

Người dân đến liên hệ và giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm PVHCC tỉnh trong năm 2019

Khắc phục các khó khăn, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tiếp nhận và giải quyết TTHC tại Trung tâm còn một số khó khăn, hạn chế. Theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, quy định Trung tâm là đơn vị hành chính đặc thù nhưng hiện chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về loại hình đơn vị hành chính đặc thù này nên còn gặp khó khăn trong cơ cấu tổ chức, tài chính, chế độ, chính sách cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm.

Việc luân chuyển hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC từ Trung tâm đến các cơ quan, đơn vị và ngược lại còn hạn chế về tần suất (mới chỉ thực hiện 02 chuyến/ngày); sự phối hợp giữa Bưu điện tỉnh với các sở, ngành trong giao, nhận hồ sơ có lúc chưa kịp thời nên hồ sơ đôi khi còn trả chậm; Công an tỉnh mới chỉ bố trí lực lượng thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục cấp Chứng minh nhân dân vào các ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần, nên phần nào chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân; một số TTHC có thời gian giải quyết chậm so với giải quyết tại Sở; một số TTHC liên quan các lĩnh vực về quyết định chủ trương đầu tư, đất đai, cấp phiếu lý lịch tư pháp của một số sở, ban, ngành chậm trả kết quả giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp; tỷ lệ người dân nộp hồ sơ giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công của tỉnh còn thấp;…

Bên cạnh đó, chưa bố trí công chức chuyên trách làm việc tại Trung tâm nên còn khó khăn trong việc theo dõi giờ giấc làm việc, tính kỷ luật, kỷ cương của công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm; số nhân viên phục vụ tại Trung tâm còn ít nên chưa kịp thời trong việc hướng dẫn cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC, thay giấy máy lấy số; còn lãng phí trong sử dụng con người bố trí làm việc tại Trung tâm đối với một số sở, ban, ngành ít phát sinh TTHC tại Trung tâm.

Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp

Để Trung tâm PVHCC tỉnh hoạt động có hiệu quả trong thời gian đến, Đoàn khảo sát HĐND tỉnh đề nghị Trung tâm cần làm tốt hơn nữa công tác tham mưu Văn phòng UBND tỉnh để tham mưu UBND tỉnh trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ một số giải pháp sau:

Thứ nhất, chỉ đạo thường xuyên kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận và giải quyết các TTHC, xử lý nghiêm các vi phạm, khen thưởng kịp thời những người thi hành xuất sắc nhiệm vụ nhằm tiếp tục tạo bước chuyển căn bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau trong giải quyết và thực hiện các TTHC.

Thứ hai, chỉ đạo Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ của Trung tâm, trong đó tập trung nâng cấp hệ thống phần mềm Cổng dịch vụ công trực tuyến đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ; đồng thời, yêu cầu các Sở ngành, đơn vị liên quan chủ động rà soát lại tất cả các thủ tục theo quy định của Chính phủ đưa vào thực hiện tại Trung tâm; tiếp tục tập trung tuyên truyền, đẩy mạnh hơn nữa việc hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 qua Cổng dịch vụ công; sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các TTHC. Triển khai thực hiện thí điểm mô hình 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt, trả kết quả) đối với một số TTHC liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo Quyết định số 2164/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của UBND tỉnh.

Thứ ba, đối với các TTHC giải quyết chậm trễ hoặc cần sự phối hợp của các cơ quan để giải quyết. Đề nghị chỉ đạo cơ quan, đơn vị có liên quan cần xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ và phối hợp thực hiện nhằm hướng tới nói không với việc chậm trả kết quả giải quyết TTHC và rút ngắn thời gian giải quyết, đáp ứng yêu cầu cải cách TTHC trong giai đoạn hiện nay. Cần có biện pháp hoặc chế tài đối với các cơ quan phối hợp để chậm trễ trong việc thực hiện TTHC. Phối hợp với các sở, ban, ngành thường xuyên cập nhật kịp thời TTHC khi có sự thay đổi trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh và tại Bảng niêm yết TTHC tại Trung tâm. Đồng thời số hóa 100% hồ sơ tiếp nhận vào phần mềm Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh để thực hiện theo dõi, kiểm tra.

Thứ tư, chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các sở ngành có liên quan hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy, các chế độ, chính sách cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và các văn bản hiện hành.

Thứ năm, chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích cá nhân, tổ chức sử dụng nộp hồ sơ trực tuyến, xử lý giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến mức độ ở 3, 4 bằng nhiều hình thức khác nhau để người dân tiếp cận nộp hồ sơ trực tuyến; duy trì đường dây nóng hotline để hỗ trợ, khuyến khích cho người dân sử dụng trên Cổng dịch vụ công tỉnh; mở tài khoản Ngân hàng để tổ chức, cá nhân nộp phí, lệ phí tích hợp trên Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh để tiến tới giải quyết TTHC ở cấp độ 4; nâng cấp đường truyền internet, hoạt động Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh đảm bảo hoạt động ổn định; tích hợp chức năng thanh toán trực tuyến trên phần mềm Cổng dịch vụ công trực tuyến.

Thứ sáu, rà soát, đề nghị các đơn vị cung cấp phần mềm tích hợp, chia sẻ dữ liệu giữa Trục liên thông văn bản điện tử và Cổng dịch vụ công trực tuyến để thuận tiện trong công tác theo dõi xử lý hồ sơ, TTHC; đồng thời đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện kỹ thuật theo quy định để kết nối vào Cổng dịch vụ công quốc gia trong thời gian tới.

Thứ bảy, chỉ đạo Bưu điện tỉnh nâng tần suất luân chuyển hồ sơ giữa Trung tâm với các cơ quan, đơn vị; bố trí nhân viên hướng dẫn hỗ trợ cá nhân, tổ chức trong thực hiện TTHC, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh nhằm nâng cao hồ sơ trực tuyến; tăng số lượng ghế ngồi chờ cho công dân và kịp thời sửa chữa các trang thiết bị hư hỏng để đáp ứng yêu cầu công việc.

Thứ tám, trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, là nơi thường xuyên tiếp tổ chức, cá nhân đến giao dịch, đề nghị chỉ đạo Trung tâm phải thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh và khuyến cáo của ngành y tế về việc phòng, chống dịch bệnh, triển khai đầy đủ, đúng quy định công tác tiêu độc, khử trùng trụ sở, nơi làm việc. Đồng thời, tuyên truyền cho công chức, viên chức, người lao động và các tổ chức, cá nhân khi đến liên hệ giải quyết TTHC tại Trung tâm nâng cao ý thức tự bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Mỹ Luận (tổng hợp)

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: