Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường (24/05/2023)
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định công bố Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Cụ thể: Có 06 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh gồm: Giấy phép môi trường; Cấp đổi Giấy phép môi trường; Cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường; Cấp lại Giấy phép môi trường; Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP). 04 thủ tục hành chính cấp huyện gồm: Giấy phép môi trường; Cấp đổi Giấy phép môi trường;  Cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường; Cấp lại Giấy phép môi trường. 01 thủ tục hành chính cấp xã: Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường.

Công bố kèm theo quyết định này Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường gồm 06 thủ tục hành chính; UBND cấp huyện gồm 04 thủ tục hành chính; UBND cấp xã gồm 01 thủ tục hành chính.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thiết lập quy trình điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh theo danh mục thủ tục hành chính nêu trên chậm nhất sau 10 ngày làm việc kể từ ngày ký ban hành. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23/5/2023.

Thủy Loan

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: