Tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Đề án 06
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
Tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả Đề án 06 (14/07/2023)
Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Chính phủ (Đề án 06), UBND tỉnh vừa có Văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án 06.

UBND tỉnh lưu ý, các cơ quan, đơn vị cần phát huy vai trò, trách nhiệm và tính tiên phong, gương mẫu, đi đầu của người đứng đầu các cấp trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực và địa bàn quản lý; tiếp tục tra cứu, khai thác, sử dụng 20 trường thông tin công dân từ Cổng thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đến Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công.

Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản định danh điện tử; phát huy vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng đến thôn, buôn, khu phố hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử; đồng thời hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tra cứu thông tin cá nhân thông qua tài khoản định danh điện tử của công dân được hiển thị trong ứng dụng VNeID.

UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh tiếp tục tăng cường lực lượng duy trì công tác thu nhận hồ sơ căn cước công dânđịnh danh điện tử cho công dân. Tiếp tục thu thập thông tin, tài liệu làm sạch dữ liệu dân cư, đồng thời theo dõi, rà soát cập nhật trạng thái di biến động đối với công dân vắng mặt nơi thường trú không xác định nơi đến đã trở về địa phương để kịp thời thông báo công dân đến cơ quan Công an thu nhận hồ sơ cấp CCCD và định danh điện tử.

Mỹ Luận

Thống kê truy cập

Đang truy cập:

Hôm nay:

Tháng hiện tại:

Tổng: